Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze 24. 5. 2016

Členská schůze spolku Ochrana Roztyl, z.s.

                 Dne 24. 5. 2016 v 18.00 hod

Hrdličkova 2208/1 (sušárna)

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Výroční zpráva o činnosti
 4. a) informace o vývoji ve věci obytného souboru Na výhledu
  b) informace o vývoji ve věci obytného souboru Bytový park Roztyly

  c) spolupráce s ostatními spolky
  d) další činnos
 5.  Různé

 

ad.1. Zahájení:

Přivítali jsme se a program schůze jsme schválili beze změny.

Nikdo nehlasoval proti a nikdo se nezdržel hlasování

Podle stanov byla zaslána všem členům Výroční zpráva o činnosti spolku, zpráva o hospodaření a pozvánka na schůzi 13. 5. 2016.

 

ad. 2. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatele zápisu:

Předsedu zasedání jsme zvolili             Zuzanu Malou

Zapisovatele jsme zvolili                      Helenu Rodovou

Ověřovatele jsme zvolili                       Vladislava Šimonovského

Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatele zápisu byla jednomyslně schválena
nikdo nehlasoval proti
nikdo se nezdržel hlasování

 

ad. 3. Výroční zpráva o činnosti:

 1. informace o vývoji ve věci obytného souboru Na výhledu

Káceli stromy bez povolení na zelené ploše proti Medicentru ČIŽP prověřuje. OŽP Praha 11 zabránil dalšímu kácení stromů.
Současný majitel prodal oba pozemky – parkoviště a zelenou plochu. Pozemky koupil pan Kořínek s hulvátským a sprostým vystupováním. Nepředložili novou dokumentaci Záměru a tudíž není nový posudek EIA.

Koupí zpět parkoviště MČ Praha 11 z peněz prodaných bytů na Opatově????? Kéž by!!!!

 1. informace o vývoji ve věci obytného souboru Bytový park Roztyly

Stavba záměru Bytový park Roztyly I je zatím pozastavena soudem.
Proto od 30. 7. 2015 začalo zakonzervování stavby podle dokumentace, kterou schválil a vydal povolení stavební odbor Praha 11. Ovšem stavebník podvedl stavební odbor v tom, že rozšířil objem konzervačních prací a v rámci této dokumentace dokončil stavbu základů pro domy, které tam plánuje postavit.

15. 10. 2015 byl zveřejněn text posudku k záměru Bytový park Roztyly II. Náš spolek se k posudku vyjádřil 10. 11. 2015, text vyjádření je uveřejněn na www stránkách spolku (https://ochranaroztyl.estranky.cz/).
Veřejné projednání se konalo 7. 1. 2016 ve velkém sále Kulturního centra Zahrada. Veřejného projednání se zúčastnili i členové našeho spolku.
6. 5. 2016 vydal OOP HMP souhlasné stanovisko se záměrem Bytový park Roztyly II, (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA894).
11. 5. 2016 byl zveřejněn zápis z veřejného projednání, (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA894)

Firma Crescon uvažuje o odkupu firmy Alborg od současných majitelů. Začala pořádat schůzky s okolními obyvateli, aby se zjistila, zda lze uzavřít nějakou dohodu mezi firmou a obyvateli, ve které by došlo ke shodě, jak bude vypadat území, které vlastní firma Alborg po výstavbě. Založila www stránky http://roztyly.webmium.com/, kde bude zveřejňovat předložené studie.
Schůzek se zúčastnil i předseda spolku Vladislav Šimonovský a členka výboru Zuzana Malá. V příloze je uveden poslední mail od jednatele spolku Jana Jerieho, který poslal účastníkům schůzky.

Příloha:
Poslední mail od firmy Crescon

Vážení sousedé,

v návaznosti na schůzku ve čvtrtek 21.4. v restauraci Koliba, které byla řada z Vás osobně účastna si dovoluji učinit krátkou rekapitulaci a sdělit Vám následující informace:

1. Rozumím zcela základnímu požadavku na snížení domů A a B. Tento požadavek je z naší strany akceptovatelný, s tím, že oba domy budou sníženy o jedno celé podlaží a u vrchního podlaží bude snížena jeho půdorysná plocha (tzn. 4 plná podlaží + 1 uskočené). Počítáme s úpravou fasád zhruba ve smyslu vizualizací, tak jak jsem je ve čtvrtek prezentoval.

2. Ze strany sousedů z řadových domů existuje též požadavek na snížení domů E a I o jedno podlaží (tzn. opět 4 plná podlaží + 1 uskočené). Tento požadavek je z naší strany rovněž akceptovatelný.

3. Oproti původnímu návrhu Alborg počítáme s úpravou umístění domů I, F, G a H tak, aby se situace stala více uspořádanou.

4. Oproti původnímu návrhu Alborg počítáme s rozšířením parku mezi stávající řadovou zástavbou a novou zástavbou, s tím, že se zavážeme tento park udržovat.

5. Stáhneme žádost o změnu územnbího plánu, kterou chtěl Alborg měnit pozemky VV na OB.

6. Víme, že některé řadové domy mohou být nebo již jsou ovlivněny již provedenými i budoucími stavebními pracemi. V současné době hledáme řešení, které budeme prezentovat panu Ing. Marku Novotnému Ph.D.. Měření vibrací by se měl ujmou pan doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc., který bude navrhovat i případná opatření. Měření tvorby trhlin v současné době řešíme s Ing. Potužákem ze společnosti Diagnostika staveb Dopstál a Potužák. Předpokládáme, že navržené postupy bude za sousedy odsouhlasovat pan inženýr Novotný, se kterým jsem v pravidelném kontaktu.

7. Ve vrchní části pozemků (VV) počítáme s umístěním bydlení pro seniory a studenty. Dále tam počítáme s vybudováním hospice o kapacitě cca 20 lůžek. Prozatím počítáme s maximální podlažností sedmi podlaží. Rozumíme námitce paní RNDr. Zuzany Malé, že podlaží by nemělo být více než šest. Na sedmi podlažích nebudeme dogmaticky trvat a předpokládáme, že budeme pokračovat v diskuzu po zpracování počítačového modelu, ze kterého budou vztahy mezi budovami zřetelnější. V parteru budou při ulici Hrdličkova počítáme s umístěním mešího počtu obchodních jednotek typu lokální Tesco, kavárna, trafika, holičství apod.

8. Oproti původnímu návrhu Alborg počítáme se snížením celkových prodejních/pronajímatelných ploch na všech pozemcích na úroveň 35,000m2 namísto původních 45,000m2. Počítáme s tím, že na území jako celek bude zpracována studie EIA.

9. Počítáme se zachováním stávající hodnotné zeleně a její dosadbou v maximální možné míře. Návrh řešení zeleně bude zpracován odborným arboristou. Počítáme též s výraznou úpravou protihlukové stěny při ulici Ryšavého, s tím, že na valu by se měla nacházet pěší komunikace.

V současné době pracujeme na 3D modelu území a na vizualizacích, které na základě tohoto modelu vzniknou. Tyto bych Vám rád na našem příštím setkání prezentoval.

Pevně věřím, že se nám v co možná nejkatší době podaří nalézt řešení, které bude přijatelné pro všechny zúčastněné strany a které mi umožní na konci června společnost Alborg od stávajících vlastníků odkoupit. Jsem připraven Vám v co možná největší míře vycházet vstříc a totéž se týká i vedení MČ Praha 11 a

zapsaného spolku Zelené Roztyly, se kterými naše návrhy průběžně konzultuji. Počítám také s veřejnou prezentací projektu široké veřejnosti v místní škole, o jehož termínu konání Vás budu informovat.

Závěrem si ještě dovoluji poslat Vám odkaz na slíbené pracovní webové stránky, na kterých budeme ukládat technické podklady, tak abych jimi nezahlcoval Vaše mailové schránky:

http://roztyly.webmium.com/

První podklady tam budou uloženy do konce tohoto týdne. Velmi Vám děkuji za Váš čas, který našim diskuzím věnujete. V případě  jakýchkoliv dotazů, doplnění, nesouhlasu nebo připomínek mne prosím kdykoliv kontaktujte. Přeji hezký večer, Jan Jeri

 

       c) spolupráce s ostatními spolky

Spolupracujeme s ostatními spolky na JM. Významnými partnery jsou spolky Zelené Roztyly, z. s. a Chodov, z. s.. Spolupráce je významná a důležitá v případě vypracování stanovisek k jednotlivým záměrů zejména v procesu EIA.

 

       d) další činnost

Sledujeme další záměry v oblasti Roztyl, např. změna územního plánu u hotelu Nosál, nebo přestavba budovy Fondu životního prostředí.
Zuzana Malá je členkou komise pro strategické územní plánování Rady MČ Praha 11

Výroční zpráva o činnosti spolku Ochrana Roztyl, z. s. byla jednomyslně schválena
nikdo nehlasoval proti
nikdo se nezdržel hlasování 

 

 4. Zpráva o hospodaření

V pokladně je 2 470,-Kč, příspěvky za rok 2015 zaplatilo 11 členů
Příjmy: za rok 2015: 1 100,- Kč – členské příspěvky
Výdaje: za rok 2015:     460,- Kč – oprava zápisu spolku v rejstříku, poplatky za ověření podpisů a kolky při změně názvu OS Ochrana Roztyl o. s. na spolek Ochrana Roztyl, z. s.

Zpráva o hospodaření spolku Ochrana Roztyl, z. s. byla jednomyslně schválena
nikdo nehlasoval proti
nikdo se nezdržel hlasován

 

5. Různé 
Na schůzi bylo přítomno 13 členů

 

Zapsala:  Ing. Rodová                                       Zápis ověřil:  Pan Šimonovský