Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze 18. 6. 2019

 

Členská schůze spolku Ochrana Roztyl, z. s.
18. 6. 2019, 18:00
Hrdličkova 2208/1 (sušárna)

 

Program:

1. Zahájení
2. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Výroční zpráva o činnosti:

a) Informace o vývoji ve věci obytného souboru Bytový park Roztyly a ve věci obytného souboru Na Výhledu

b) Informace o vývoji plánované výstavby v bývalém areálu Interlovu, změna územního plánu Z 2797/00

c) Informace o připravované územní studii na území v okolí stanice metra Roztyly

d) Informace o dostavbě OC Chodov

e) Informace o připravovaném metropolitním plánu

f) Parkovací domy na sídlišti Horní Roztyly

g) Další činnost: přesunutí autobusové zastávky Roztyly, odstraněná lávka u MediCentra

h) Spolupráce s ostatními spolky

4. Zpráva o hospodaření, účetní závěrka

5. Různé

 

ad. 1. Zahájení

18:00

Přítomno 6 členů + 4 plné moc ize 14 členů, tj. 71 % členů. Schůze byla usnášeníschopná

Pí Malá zahájila jednání, seznámila přítomné s účastí a s tím, že je jednání usnášeníschopné. Byl schválen program schůze beze změny.

Nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

ad. 2 Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zvoleni byli:

Předseda zasedání:     Zuzana Malá

Zapisovatel:               Olga Merxbauerová

Ověřovatel zápisu:     Vladislav Šimonovský

Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatele zápisu byla jednomyslně schválena. Nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

ad. 3 Výroční zpráva o činnosti:

Výroční zpráva o činnosti byla dle stanov s předstihem zaslána všem členům spolku (včetně zprávy o hospodaření a pozvánky na schůzi dne 29. 5. 2019).

Přítomní vzali výroční zprávu na vědomí.

 

a) Informace o vývoji ve věci obytného souboru Bytový park Roztyly a ve věci obytného souboru Na Výhledu

Bytový park Roztyly – záměr je stále u soudu.

Pí Malá seznámila přítomné s dalším vývojem ve věci plánované zástavby. Jedná o 3 obytné domy o 6 až 9 nadzemních podlažích podle členění terénu, které mají být umístěny na veřejné parkoviště Blatenská a na louku u Medicentra. V domě vedle MediCenta mají být v přízemí prostory pro drobné provozovny či služby. Tento objekt má vysoce převyšovat okolní zástavbu (8NP - 9NP a navíc je situovaný výše, než jsou obytné domy).

Záměr má sice nahradit parkovací stání, ale počítá s nimi jen v počtu 150 míst, která nemohou nahradit kapacitu parkoviště Hrdličkova – Blatenská – Kaplanova a místa v ulici Kaplanova, která také záměr zabere. A jistě se nebude jednat o bezplatné parkování. Celkový počet parkovacích míst v záměru je 407. Podle našich informací se jedná o malometrážní byty, a tak výpočet počtu parkovacích míst dle předpisu zdaleka nepokryje skutečnou potřebu výstavbou vyvolanou.

Dne 27. 6. 2019, v 17:30 hodin (zasedací místnost „C“ na radnici v Ocelíkově ul.) bude projednáván záměr Bytový park Horní Roztyly – přítomní byli vyzváni k účasti na jednání. Bude zpracována petice k vyjádření nesouhlasu s rozsahem výstavby.

Mimo jiné v těsné blízkosti Bytového parku Horní Roztyly je plánována přestavba kotelny v Gregorově ulici na bytový dům, který má mít půdorys kotelny a výšku 9NP, což je hmota, která se do exponovaného pohledového místa nehodí.

 

b) Informace o vývoji plánované výstavby v bývalém areálu Interlovu, změna územního plánu Z 2797/00

Poblíž metra Roztyly, v areálu Interlovu, společnost Passerinvest připravuje změnu územního plánu území pro rekreaci a sport na výstavbu kanceláří a bytů.  Dne 19. 6. 2019 se uskuteční na místě plánované výstavby setkání s veřejností a prezentace developerského záměru – přítomní byli vyzváni k účasti na setkání.

 

c) Informace o připravované územní studii na území v okolí stanice metra Roztyly

Územní studie v okolí stanice metra Roztyly je v procesu pořizování.

 

d) Informace o dostavbě OC Chodov

OC Chodov bude od 1. 7. 2019 nabízet za cca 700 Kč/měsíc noční parkování 19:00 – 8:00 + víkendy v parkovacím domu Protěž. Tuto možnost parkování pro občany JM II s OC dojednali zástupci spolků Zelené Roztyly, Ochrana Roztyl a Chodovského spolku, kteří jsou zastupiteli Prahy 11 za HPP 11.

 

e) Informace o připravovaném metropolitním plánu

Připomínky odborné i laické veřejnosti, městských částí ap., jsou autory metropolitního plánu zlehčovány. Dle dosavadních reakcí je zpracovatelé příliš neberou na zřetel.

 

f) Parkovací domy na sídlišti Horní Roztyly

Pí Malá seznámila přítomné s plány městské části na řešení problematiky parkování na JM, resp. s výstavbou parkovacího domu na sídlišti Horní Roztyly, plánuje se PD na parkovišti v Krejnické ulici u obchodního centra Chrpa.

 

g) Další činnost: přesunutí autobusové zastávky Roztyly, odstraněná lávka u MediCentra

Od 29. 6. 2019 bude přesunuta autobusová zastávka ve směru Chodov (autobus l. 135 a l. 203) od stanice metra Roztyly na hlavní silnici – odůvodnění přesunu zastávky ze strany Ropidu vůbec nebere v potaz zhoršení cestovního komfortu veřejnosti (starších a pohybově znevýhodněných lidí včetně vozíčkářů).

Lávka u MediCentra – vlastník MediCentra v nejbližším období nepočítá s obnovením lávky pro pacienty od zastávky MHD (bezbariérový přístup). Nynější bezpečný přístup do budovy je značně komplikovaný.

 

h) Spolupráce s ostatními spolky

Spolupracujeme s Arnikou a s ostatními spolky Jižního Města – Zelené Roztyly, z. s., Chodovský spolek, z. s.

 

ad. 4. Zpráva o hospodaření, účetní závěrka

Pokladna k 31. 12. 2018: 6 494,- Kč, příspěvky za rok 2018 zaplatilo 10 členů

Příjmy 2018: 1 400,- Kč – členské příspěvky

Výdaje 2018: 0,- Kč

Přítomní odsouhlasili zprávu o hospodaření a účetní závěrku.

 

ad. 5. Různé

Pí Malá připomněla novelizaci stavebního zákona, která omezuje spolkům právo vyjádřit se k stavebním záměrům, či účastnit se stavebních řízení. Př. novela stavebního zákona znemožnila spolkům účast v územních řízeních pro ty stavby, které neprošly procesem EIA. Proto je třeba informovat spoluobčany o plánovaných výstavbách a apelovat na ně, aby vyjadřovali své názory a stanoviska k dění v místě jejich bydliště.

 

Ukončení: 19:30

 

Zapsala: Olga Merxbauerová                                    Zápis ověřil: p. Vladislav Šimonovský