Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze 13. 6. 2017

30. 6. 2017

Členská schůze spolku Ochrana Roztyl, z. s.

Dne 13. 06. 2017, v 18:00 hod

Hrdličkova 2208/1 (sušárna)

Program:

1. Zahájení

2. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Výroční zpráva o činnosti:

a) Informace o vývoji ve věci obytného souboru Bytový park Roztyly

b) Informace o vývoji ve věci obytného souboru Na Výhledu

c) Informace o změně územního plánu v bývalém areálu Interlovu

d) Další činnost: účast ve stavebním řízení na parkoviště Tomíčkova, metropolitní plán, novela stavebního zákona

e) Spolupráce s ostatními spolky

4. Zpráva o hospodaření

5. Různé

 

ad. 1. Zahájení
Přivítali jsme se a program schůze jsme schválili beze změny.
Nikdo nehlasoval proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Podle stanov byla zaslána všem členům Výroční zpráva o činnosti spolku, zpráva o hospodaření a pozvánka na schůzi 23. 5. 2017

 

ad. 2. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předsedu zasedání jsme zvolili            Zuzanu Malou

Zapisovatele jsme zvolili                     Helenu Rodovou

Ověřovatele zápisu jsme zvolili           Vladislava Šimonovského

 

Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatele zápisu byla jednomyslně schválena

nikdo nehlasoval proti

nikdo se nezdržel hlasování

 

ad. 3. Výroční zpráva o činnosti:

a) Informace o vývoji ve věci obytného souboru Bytový park Roztyly

30. 3. 2017 vynesl Městský soud v Praze rozsudek pod číslem:ve věci týkající se územního rozhodnutí na stavbu Bytový park Roztyly I.

Soud zrušil rozhodnutí odvolacího orgánu stavebního odboru MHMP a vrátil věc k novému projednání.

30. 3. 2017 Zastupitelstvo Magistrátu HMP zamítlo návrh změny územního plánu Z 2867/00 (usnesení č. 25/27, č. tisku Z 4973), a tak nedojde k přeměně plochy VV (veřejná vybavenost) na OB (obytná). Ve svém vyjádření pro soud ze dne 14. 3. 2017 Alborg přiznal, že firma Crescon byla jen nastrčenou figurou.

b) Informace o vývoji ve věci obytného souboru Na Výhledu

Firma SELEQUNE, s. r. o nepodnikla žádné oficiální další kroky, o kterých bychom se nedozvěděli. Z informací obyvatel víme, že proběhlo nové geodetické zaměřování pozemků, které vlastní SELEQUNE.

 

c) Informace o změně územního plánu v bývalém areálu Interlovu

V únoru 2017 se spolek vyjádřil k návrhu změny pod číslem Z 2797/00, která se týká bývalého území Interlovu. Připomínky jsou zveřejněny na www stránkách spolku.

 

d) Další činnost: účast ve stavebním řízení na parkoviště Tomíčkova, metropolitní plán, novela stavebního zákona

Jsme účastníky řízení na stavbu parkoviště Tomíčkova. Vůči vydanému rozhodnutí o změně využití území a rozhodnutí o umístění dočasné stavby jsme se v únoru 2017 odvolali.

V únoru 2017 jsme podali podnět na MČ P11 (spolu se spolky 4-občanská, z.s., Zelené Roztyly, z.s.) na pořízení regulačního plánu či územní studie na území v okolí stanice metra Roztyly.

 

Další záměry na území Roztyl:

  • Podnět na změnu územního plánu u Koliby
  • Novostavba polyfunkčního objektu, ul. Holušická, p. č. 3341/2, 3341/4, 3341/218, k. ú. Chodov
  • Bytový dům Ovčárna (místo garáží hotelu Globus)

Připojili jsme se k výzvě poslancům a senátorům k novele stavebního zákona -„vraťte lidem práva“.

Sledujeme přípravu metropolitního plánu a účastníme se seminářů o metropolitním plánu.

e) Spolupráce s dalšími spolky

Spolupracujeme se  spolky Zelené Roztyly, z. s. a Chodov, z. s. hlavně ve vypracování stanovisek k jednotlivým záměrů zejména v procesu EIA.

 

ad. 4. Zpráva o hospodaření

V pokladně je 4 340,-Kč

příspěvky za rok 2016 zaplatilo 14 členů

 

Příjmy:

za rok 2016: 1 400, - Kč – členské příspěvky

Výdaje:

za rok 2016: 0,0 Kč 

 

ad. 5. Různé

Na schůzi bylo přítomno 8 členů (7 přítomných + 1 plná moc)

Ze spolku Ochrana Roztyl vystoupili dva členové.

 

Zapsala: Ing. Rodová                                             Zápis ověřil: Pan Šimonovský