Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze 12. 6. 2018

Členská schůze spolku Ochrana Roztyl, z. s.

Dne 12. 06. 2018, v 18:00 hod

Hrdličkova 2208/1 (sušárna)

Program:

1. Zahájení

2. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Výroční zpráva o činnosti:
    a) Informace o vývoji ve věci obytného souboru Bytový park Roztyly
    b) Informace o vývoji ve věci obytného souboru Na Výhledu
    c) Informace o vývoji plánované výstavby v bývalém areálu Interlovu
    d) Informace o připravovaném metropolitním plánu
   e) Další činnost: ukončení stavebního řízení na parkoviště Tomíčkova, novela     Pražských stavebních předpisů (PSP)

f) Spolupráce s ostatními spolky

4. Zpráva o hospodaření

5. Různé

 

ad. 1. Zahájení
Přivítali jsme se a program schůze jsme schválili beze změny.
Nikdo nehlasoval proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Podle stanov byla zaslána všem členům Výroční zpráva o činnosti spolku, zpráva o hospodaření a pozvánka na schůzi 21. 5. 2017

 

ad. 2. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předsedu zasedání jsme zvolili            Zuzanu Malou

Zapisovatele jsme zvolili                     Helenu Rodovou

Ověřovatele zápisu jsme zvolili           Vladislava Šimonovského

Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatele zápisu byla jednomyslně schválena nikdo nehlasoval proti a nikdo se nezdržel hlasování

 

ad. 3. Výroční zpráva o činnosti:

a) Informace o vývoji ve věci obytného souboru Bytový park Roztyly

Firma Alborg-Development a.s. stále vlastní pozemky čp. 3322/1, 3323/1, 3336/196, 3336/1 v k.ú, Chodov. Ale firma Crescon, a.s. navrhuje nové záměry na těchto pozemcích. Poslední nový záměr na jaře 2018 je Zdravotnické zařízení a Domov pro osoby se zdravotním postižením

k nahlédnutí www.praha11.cz

Dne 15. 5. 2018 přijala Rada MČ Praha 11 usnesení č. 0579/17/R/2018, ve kterém záměr bere na vědomí, vítá ho a souhlasí s vyjádřením MČ Praha 11 v příloze usnesení

 

b) Informace o vývoji ve věci obytného souboru Na Výhledu

18.4.2018 byl ukončen proces EIA záměru Obytný soubor Na Výhledu, Praha 11, k.ú. Chodov.

 

c) Informace o změně územního plánu v bývalém areálu Interlovu

3. 5. 2018 proběhlo setkání společnosti Passerinvest Group s občany v bývalém areálu Interlovu. Společnost má zažádáno o změnu územního plánu Z 2797/00 na stavbu kanceláří. Nyní chce stavět kanceláře i byty. Změna územního plánu, o kterou požádala, ale byty stavět neumožňuje. Nový projekt, který byl na setkání prezentovaný veřejnosti, zatím není na internetu dostupný.

 

d) Informace o připravovaném Metropolitního plánu

Magistrát konečně zveřejnil návrh svého nového územního plánu (MÚP či MPP).
Plán by měl začít platit od r. 2023 a rozhodne o tom, kde zůstane zeleň a kde se bude stavět a jak vysoko na dalších min. 20 let.

MPP přímo ovlivní budoucí ceny pozemků, domů i bytů. Plánuje se výrazné zahuštění zástavby Prahy 11 a nárůst počtu obyvatel v Praze o 50 %! V okolí stanic metra Jižního Města mají vyrůst výškové budovy o 27 patrech. MPP udává MAXIMÁLNÍ možnou míru zastavění území a bude pouze na developerovi, co si prosadí v rámci územního řízení u stavebních úřadů. Ty jsou stále pod vlivem samosprávy a korupce.

Práva veřejnosti, vč. přímých sousedů ovlivňovat výstavbu budou minimální.

Nyní čeká Prahu několikaleté projednávání, při kterém budou moci občané, firmy či městské části k návrhu plánu podat své připomínky.

                              Připomínky lze podat písemně

do podatelny Magistrátu, zaslat poštou (Odbor územního rozvoje, Magistrát hl.m. Prahy, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1) anebo elektronicky pomocí formuláře, který bude na www MHMP. Připomínky lze podávat pouze v termínu od 27. 6. 2018 do 26. 7. 2018

MPP na webu IPR:

Další důležité odkazy lze nalézt na www HPP11 v článku Metropolitní plán: jak na něj?

Náš spolek již připravil připomínky ve všech lokalitách na Roztylech (549 / Sídliště Horní Roztyly, 076 / Roztyly, 062 / Chodov komerce, 977 / Krčský les).

 

e) Další činnost

Stavba parkoviště Tomíčkova:

Na setkání 3. 5. 2018 v areálu bývalého Interlovu, jsme se dozvěděli, že pozemek, na kterém se stavba dočasného parkoviště plánovala, koupila společnost Passerinvest Group.

Novela PSP:

  • schválila Rada HMP novelizaci PSP, ve které odstranila článek o proslunění bytů. Předsedkyně spolku Ochrana Roztyl, Zuzana Malá, připravila připomínku a umístila ji na webové stránky MHMP k tomu určené.

 

f) Spolupráce se spolky Zelené Roztyly, z. s. a Chodov, z. s.

Spolupracujeme s ostatními spolky Jižního Města v nezměněném rozsahu. V tomto roce spolupracujeme se spolky na připomínkování MPP.
Na schůzi jsme všichni odsouhlasili poskytnutí financí na právníky, kteří zastupují spolek Zelené Roztyly u soudu s Alborgem.

Nikdo nehlasoval proti a nikdo se nezdržel hlasování

 

ad. 4. Zpráva o hospodaření

V pokladně je 5 094,-Kč, příspěvky za rok 2017 zaplatilo 8 členů
Příjmy 2017: 800, Kč – členské příspěvky
Výdaje 2017: 46, -Kč – pokladní blok

 

ad. 5. Různé

MČ Praha 11 si nechala zhotovit studii na Parkovací dům. Měl by stát na parkovišti mezi autobusovou zastávkou Dědinova a Supermarketem Chrpa.

 

Zapsala:     Ing. Rodová                                             Zápis ověřil:     Pan Šimonovský