Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření k návrhu změny Z 2867/00

15. 1. 2015

Praha 10. 12. 2014

Vyjádření k návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2867/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy

Občanské sdružení Ochrana Roztyly nesouhlasí s návrhem zadání změny Z 2867/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy.

Změna Z 2867/00 není celoměstsky významná. Navrhovatel, firma ALBORG – DEVELOPMENT a.s., žádá změnu funkčního využití ploch z VV na OB – F pro obytnou výstavbu. Navrhovatel již nyní v těsném sousedství ploch, pro které žádá změnu územního plánu, připravuje projekt devíti obytných domů se 195 byty a na území už masivně kácí zeleň.

Praha (ani MČ Praha 11) by se v žádném případě neměla vzdát ploch VV, i když v současné době neplánuje další veřejnou vybavenost. Plochy VV jsou pro město cenné, neboť v budoucnu může být situace s potřebou veřejné vybavenosti značně odlišná od současného stavu. Navíc zástavbou dojde k další likvidaci vzrostlé zeleně, pro lokalitu tolik žádoucí. Poté zpětná změna z OB na VV bude krajně problematická, neboť od roku 2008 již pozemky nejsou majetkem obce.

Jedná se o lokalitu extrémně zahuštěného sídliště s výrazným deficitem parkování, veřejné vybavenosti a parkových ploch. Dotčená plocha VV tvoří jednu z mála územních rezerv Jižního Města a samotného Chodova pro veřejnou vybavenost. Je dobře známo, že Jižní Město trpí nedostatkem občanské vybavenosti. Důvodem pro zachování tohoto území pro veřejnou vybavenost je plánovaná intenzivní bytová výstavba v bezprostředním okolí – Bytový park Roztyly etapa I. a II. (celkem cca 195 nových bytů), bytový komplex Na Výhledu, bytový dům Gregorova, výstavba v okolí stanice metra Roztyly, apod. V bezprostředním okolí území VV je provozován Dům s pečovatelskou službou (DPS v Blatenské ulici). Tato lokalita byla vyhrazena i jako klidová zóna pro osoby přestárlé a hendikepované. V současné době slouží tyto plochy jako území k rekreaci a odpočinku obyvatel sídliště severně od ul. Ryšavého.

Zrušení dotčeného území VV, jednoho z posledních na Jižním Městě, tak bude v budoucnu bránit rozvoji občanské vybavenosti.

Upozorňujeme také na skutečnost, že území, pro které je změna územního plánu Z 2867/00 navrhována, bylo zahrnuto do návrhu změny Z 2722/00 Velké Roztyly, která byla negativně vyhodnocena z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj a zamítnuta Zastupitelstvem hl. m. Prahy v září 2012.

Dále upozorňujeme na skutečnost, že v dané lokalitě se nacházejí zvláště chráněné druhy živočichů: slepýš křehký, ropucha obecná, čmelák zemní, čmelák úhorový, čmelák rolní, netopýr rezavý a do nedávné doby i slavík obecný. Zatížení území z hlediska hluku a imisí v dané lokalitě se pohybuje na hranici limitních hodnot či je v některých případech překračuje (BaP, NOx, PM10). V dotčeném území v blízkosti ulice Ryšavého jsou překračovány limity pro hluk z dopravy.

V území rovněž probíhají mělce uložené tubusy metra, které negativně ovlivňují stávající zástavbu. Problematické jsou i hydrogeologické podmínky území – jedná se o často podmáčené prameniště Roztylského potoka.

Dotčené území je situováno v pohledově exponovaném svahu v sousedství VKP Michelský les, tedy v území hodnotného z hlediska ochrany krajinného rázu. Umístění navrhované intenzivní zástavby do této polohy je tedy nevhodné.

Umístění další zástavby do tohoto území, stejně jako navýšení individuální automobilové dopravy povede, v kumulaci s okolními stavebními záměry, k prohloubení výše uvedených negativních vlivů na životní prostředí, lidské zdraví, pohodu bydlení a majetek.  

Z výše uvedeného požadujeme zamítnutí návrhu zadání změny Z 2867/00.