Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z 2797/00 území Interlovu naše připomínky

21. 2. 2017

Praha 16. 2. 2017

Připomínky k návrhu celoměstsky významné změny Z 2797/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy

Je zřejmé, že současná podoba okolí stanice metra Roztyly je nevyhovující, revitalizace území by v tomto místě byla prospěšná. Nicméně, rozvoj území musí respektovat hodnoty a limity území, veřejný zájem, stejně jako potřeby místních obyvatel.

K návrhu změny Z 2797/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy má náš spolek následující připomínky.

 1. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu velkého nezastavitelného území (38 276 m2) na území zastavitelné, byla by vhodná kompenzace nezastavitelného území převedením jiného zastavitelného území na nezastavitelné, nejlépe na území Horních Roztyl, popřípadě na území Prahy 11.
  Pokud ke kompenzaci nedojde, připomínáme, že částečně urbanizované rekreační plochy)
 1. Připomínky k textové části odůvodnění:
  V odstavci F v textové části odůvodnění změny územního plánu je uvedeno, že změna nezasahuje celoměstský systém zeleně. Podle Územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy (výkresy 30 a 31) řešené území zasahuje částí do celoměstského systému zeleně. Rozšíření funkční plochy ZOV na úkor celoměstského systému zeleně je nepřijatelné.
  V odstavci G v textové části odůvodnění změny územního plánu je uvedeno, že nárůst zastavitelných ploch je akceptovatelný, jelikož u rozvojových ploch v daných městských částech je funkce ZVO, podle údajů obsažených v ÚAP, již vyčerpána. Na území MČ Praha 11 však byla usnesením ZHMP dne 29. 5. 2014 schválena změna ÚPn č. Z 1147/06, kterou došlo k vytvoření funkční plochy ZVO – I o velikosti 6 742 m2. Na území MČ Praha 11 tedy není funkční plocha ZVO vyčerpána. Jedná se o 17 529,2 m2 HPP, které jsou k dispozici v  daném území.
 2. V odstavci M v textové části odůvodnění změny je uvedeno, že se změna netýká pozemků určených k plnění funkce lesa. Změna se však týká i funkční plochy LR (lesní porosty). Požadujeme, aby funkční plocha LR nebyla měněna.
 1. Připomínky k SEA, VVRU a akustické studii:
  Nebyla předložena podkladová studie, na základě které bylo provedeno akustické posouzení, SEA, HIA a VVRU.
  Stávající imisní zátěž území je podhodnocená (není používáno aktuálních hodnot pětiletí imisních koncentrací), v území jsou překračovány imisní koncentrace BaP, krátkodobé imisní koncentrace NO2. SEA a HIA vychází z nesprávných údajů o imisní zátěži území, chybí konzistence mezi HIA, VVRU a SEA, výsledky se rozporují.
  Není zohledněn vliv na ÚSES - navýšení intenzity pohybu lidí může negativně ovlivnit biocentrum Kunratický les. Území dotčené změnou představuje nárazníkovou zónu Michelského lesa.
  Akustická studie konstatuje navýšení hluku u ul. Ryšavého a na Starém Spořilově (ul. Jižní III) až o 0,3 dB již stávajícího nadlimitu v noční době, ale neuvádí žádná zmírňující opatření.
  Rozpor s hodnocením hlukové zátěže ve VVRU v rámci změny Z 2798/00, kde se uvádí, že "vzhledem ke stáří komunikací a narůstajícím intenzitám dopravy od r. 2000 nelze u žádných z posuzovaných pozemních komunikací uplatnit korekci na starou hlukovou zátěž". V případě ulice 5. května a Jižní spojky, resp. okolní zástavby, jsou uplatněny limity korigované na starou hlukovou zátěž.
 2. Další rozpory, které ukazují na špatnou metodiku posuzování vlivů na životní prostředí:
  2797_roztyly_vyhodnoceni SEA_final02_variantní:
 • Environmentální limity: hlukově zatížené území (severní část řešených ploch) z dopravy po magistrále – MÚK Jižní spojka/ul. 5. května den 60 – 65 dB v těsném sousedství MÚK, severní okraj do 60 dB, většina řešeného území do 55 dB. Ovzduší do 30 μg/m3 NO2, severní okraj do 30 μg/m3 PM10, většina plochy 20-25 μg/m3 PM10, do 0,5 ng/m3 B(a)P, severní okraj do 0,75 ng/m3 B(a)P dle atlasu ŽP Prahy. Rovněž dle dlouhodobých průměrů nedochází k překračování imisních limitů. V místě není překračován ani limit B(a)P. Mimo ochranné pásmo lesa. Bez střetu s ÚSES a ZPF a PUPFL.
  Územím změny je veden významný kanalizační sběrač PKS (Pravobřežní kunratický sběrač) o profilu DN 500. Sběrač je nutno respektovat včetně ochranného pásma, vymezeného zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Územím vede zatrubněný Roztylský potok, který je rovněž nutno respektovat.
 • Kvalita ovzduší
  Pro vyhodnocení stávající úrovně znečištění se v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vychází z aktuálních map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1x1 km. Tyto mapy obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého pětiletého průměru koncentrací pro jednotlivé znečišťující látky. Každoročně je zveřejňuje MŽP prostřednictvím ČHMÚ. Aktuálně jsou k dispozici data za roky 2009 – 2013.
  V lokalitě hodnocené změny územního plánu je možné současnou kvalitu ovzduší vyhodnotit rovněž na základě projektu „Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy (ATEM, 2013)“, který hodnotí znečištění ovzduší na území města v pravidelných dvouletých aktualizacích. Hodnocení je prováděno pomocí modelových výpočtů v trojúhelníkové síti výpočetních bodů s krokem 300 m. Oproti mapám znečištění ČHMÚ, kde je možné zjistit pouze průměrnou hodnotu imisní koncentrace v prostoru o rozsahu 1x1 km, je dle tohoto podkladu možné získat přesnější údaje pro danou lokalitu včetně rozložení imisní zátěže podél hlavních komunikací. Tento model však není zpracován pro škodlivinu benzo(a)pyren, proto dále vycházíme z obou zdrojů.
  Přímo v prostoru navrhovaného záměru jsou v současné době splněny imisní limity pro průměrné roční koncentrace všech sledovaných látek (oxid dusičitý, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 a benzen) vyjma benzo(a)pyrenu, který je však překračován prakticky na celém území Prahy.
  Překročení imisních limitů pro průměrné roční koncentrace NO2 a PM10 je možné očekávat v bezprostředním kontaktu s Jižní spojkou, částečně i s ulicí 5. května. Hlavním zdrojem zvýšené imisní zátěže v lokalitě je zejména automobilová doprava na Jižní spojce a také na ulici 5. května.
  Podle výsledků hodnocení kvality ovzduší je dále nutné očekávat v letech s epizodami zhoršených rozptylových podmínek riziko překročení imisního limitu pro denní koncentrace PM10. V dlouhodobém průměru je však tento limit plněn (resp. překročen s podlimitní četností).
  Řešená změna není touto skutečností limitována. V současnosti uvažovaný záměr výstavby polyfunkčního objektu a parkové a rekreační plochy úroveň B(a)P výskyt znečišťujících látek pravděpodobně neovlivní. Tuto skutečnost je třeba prokázat v rámci navazujících řízení pomocí podrobné rozptylové studie se zahrnutím kumulativních vlivů souvisejících záměrů v okolí řešených ploch. Součástí změny je výsadba zeleně, která kompenzuje nárůst emisí vlivem vyvolané dopravy.
  Naproti tomu:
  C1717_14_Změny ÚPHlmP_VVURU_vlna IV:
 • Dle UAP jde o problematicky využívané území, přestavbové území a částečně brownfields. Klíčovým limitem využit území je především zátěž spojená s navazujícími dopravními stavbami – Jižní spojkou a ulicí 5. května a s tím související značná hluková zátěž a znečištění ovzduší. Plochy tedy nemohou sloužit svému účelu – tj. částečně urbanizované rekreační plochy (SO3) určené pro klidovou rekreaci, protože i venkovní rekreační plochy jsou hlukově chráněným prostorem. Rovněž dosud vymezená plocha SV je z hlediska své lokalizace i rozsahu v tomto prostoru nevhodná (hlukové zatížení a nedostatečný bariérový efekt).
  NO2 (http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/imisni-mapy)
  průměrné roční koncentrace severozápadní okraj: > 30 – 40 μg/m3 (ne do 30 μg/m3)
  maximální hodinové koncentrace severní polovina území: > 200 – 300 μg/m3
  četnost překročení hodinového imisního limitu severní polovina území: > 0,2 – 2 (0,2 odpovídá limitu 18 překročení ročně)

  Další připomínky:
   
 1. Varianta B (ZVO – H) nemůže být považována za variantní řešení území, tak jak je požadováno v Příloze č. 4 k usnesení Rady HMP č. 2152 ze dne 19. 11. 2013. Variantní řešení mělo vycházet vstříc ochraně přírody a veřejného zdraví, ne naopak.
 1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odstavci 2 požadujeme v případě realizace změny snížit kapacitu záměru. V případě koeficientu míry využití území G se jedná o 90 264, 6 m2 HPP. V těsné blízkosti tohoto záměru může být postaveno až 17 259,2 m2 HPP. Navrhujeme tedy snížit kapacitu předložené změny o tuto HPP. Pak by celková kapacita plochy ZVO měla být maximálně 72 735,4 m2 HPP, což je 1,45 násobek plochy ZVO. Tento koeficient se blíží koeficientu 1,4, který odpovídá koeficientu míry využití území F. Změna územního plánu by tedy měla povolovat maximálně koeficient F. Požadujeme snížit rozsah a kapacitu změny.
 1. V případě vybudování záměru, požadujeme jeho dopravní napojení ze severu (z ulice 5. května či Jižní spojky), aby veškerá doprava nebyla vedena Tomíčkovou ulicí a ulicí Ryšavého. Připomínáme, že toto nové napojení by mělo být vybudováno na začátku stavby tak, aby i těžké nákladní automobily, které budou při stavbě použity, již mohly toto dopravní napojení používat a nezatěžovaly území v blízkosti stanice metra Roztyly.
 1. V případě vybudování záměru, požadujeme vybudování druhého výstupu ze stanice metra Roztyly směrem k areálu.
 1. Požadujeme změnu podmínit zpracováním regulačního plánu (příp. územní studií, která by byla podrobena veřejnému projednání před její registrací dle stavebního zákona), který by koordinoval veřejný zájem, ochranu přírody, infrastrukturní stavby a investiční záměry plánované v okolí stanice metra Roztyly (kromě předmětné změny se jedná o vydanou změnu územního plánu Z1147/06, povrchové parkoviště pro T-Mobile, parkoviště/garážový dům P+R, apod.).
  V případě realizace změny požadujeme využití plochy ZVO podmínit realizací navrhovaného parku, aby nemohlo dojít k výstavbě bez řešení veřejného prostranství (v souladu s doporučením zpracovatele SEA).
 1. Vzhledem k tomu, že máme špatné zkušenosti s dopravou v klidu, kterou generují ve svém okolí (tedy v okolní sídlištní zástavbě, žádost společnosti T-Mobile o nové povrchové parkoviště na pozemku Unimex Groupu v těsné blízkosti metra Roztyly) např. již realizované projekty The Park a T-Mobile, požadujeme, aby počet parkovacích míst v záměru byl raději naddimenzován vůči platným předpisům (nyní PSP), i když si uvědomujeme škodlivý vliv automobilové dopravy.
 1. Připomínáme, že při realizaci záměru je třeba dbát na maximální zachování stávajících hodnotných dřevin a zeleně. Dále připomínáme nutnost kompenzovat ekologickou újmu způsobenou s odstraněním stávající zeleně, vč. izolační zeleně, a dále nutnost kompenzovat nárůst imisí znečišťujících látek z vyvolané automobilové dopravy náhradní výsadbou dřevin, neboť současná nezastavěná plocha s nezanedbatelným podílem vzrostlé zeleně příznivě ovlivňuje životní prostředí, zlepšuje kvalitu ovzduší, snižuje efekt tepelného ostrova a pozitivně ovlivňuje vodní režim krajiny včetně městského mikroklimatu. Stávající zeleň významně zachycuje prach a zplodiny automobilů z přilehlých frekventovaných komunikací 5. května a Jižní spojky a působí zároveň jako izolační bariéra pro blízkou zástavbu panelových domů na sídlišti Horní Roztyly.
  V případě realizace záměru dojde k nárůstu zpevněných ploch, což negativně ovlivní vodní režim v území. Pak je třeba dbát na to, aby dešťové vody byly likvidovány – využity přímo v místě záměru.
  V případě realizace záměru je vhodné ke zmírnění vlivů tepelného ostrova realizovat ozelenění střech.
 1. Upozorňujeme, že před zahájením výstavby je třeba provést podrobný biologický průzkum, neboť na dotčené lokalitě či v jejím blízkém okolí byl v minulosti zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů obojživelníků, a to čolka obecného, ropuchy obecné a skokana skřehotavého. Z plazů byl zjištěn výskyt silně ohrožených druhů slepýše křehkého a ještěrky obecné a dále užovky obojkové, která je druhem ohroženým. V případě výskytu zvláště chráněných druhů vyžadujeme provedení biologického hodnocení.
  Michelský les je významným lesním celkem na území Prahy a je hnízdištěm velké skupiny ptáků, kteří získávají potravu i v bezprostředním okolí lesa. Případná zástavba tak může negativně ovlivnit populaci ptáků v severní části lesa.
  Realizace záměru by měla obsahovat případná ochranná opatření pro chráněné druhy živočichů v území, např. ptáky a netopýry (vestavěné budky a úkryty ve fasádě), varovné prvky pro ptactvo na skleněných plochách, vodní prvky pro obojživelníky. A vzhledem k blízkosti Michelského lesa je třeba také přijmout při realizaci záměru taková opatření, aby nedocházelo k nežádoucímu umělému osvětlování okolní krajiny.
 1. Záměr byl představen veřejnosti v roce 2011. Připomínáme, že je i nadále vhodné vést dialog s veřejností o podobě záměru a zejména o uspořádání a využití veřejného prostoru.

Zásadně nesouhlasíme s variantou B (ZVO – H).
U varianty A požadujeme snížení rozsahu změny a alternativní napojení na komunikační síť.
Zároveň s navrhovanou změnou územního plánu požadujeme vypracování regulačního plánu či územní studie, která by byla podrobena veřejnému projednání před její registrací dle stavebního zákona, na území v okolí stanice metra Roztyly, ohraničené Michelským lesem, ulicemi Ryšavého, 5. května, Jižní spojka, U Michelského lesa.
Žádáme, aby naše připomínky byly zohledněny při pořizování předmětné změny.

Vladislav Šimonovský   
předseda výboru spolku