Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření k dokumentaci EIA Na Výhledu

Ochrana Roztyl, o. s.                                                            Magistrát hlavního města Prahy

Blatenská 2179/3                                                                  odbor životního prostředí

148 00 Praha 4 – Chodov                                                     Jungmannova 35/29

ochranaroztyl@email.cz                                                        111 21 Praha 1

IČO: 22885820

 

 

 

 

 

Praha 4.. 8. 2014

 

 

Vyjádření nesouhlasu s dokumentací záměru Obytný soubor Na Výhledu (PHA836), dle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

 

 

Občanské sdružení Ochrana Roztyl, o. s. nesouhlasí se záměrem Obytný soubor Na Výhledu.

Plně se ztotožňujeme s námitkami, které podává o. s. Zelené Roztyly.

 

K nesouhlasu nás vedou následující důvody:

 

 

1.        Záměr není v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy. V kapitole B.1.5 str. 24 Dokumentace záměru se uvádí:

Úprava směrné části územního plánu číslo U 0986/2011 byla vydána dne 7. 7. 2011.

 

Úprava směrné části územního plánu číslo U 0986/2011 byla zrušena rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 2. 6. 2014 č. j. 11 A 41/2014 – 37.

 

Zadavatel dokumentace s touto skutečností musel být seznámen, přesto v Dokumentaci zveřejněné 15. 7. 2014 se o tomto důležitém faktu nezmiňuje.

Požadujeme, aby veškeré výpočty, které počítají s mírou využití území G, byly k výše uvedenému odmítnuty, neboť míra využití uzemí je D.

 

V kapitole B.1.5 str. 26 Dokumentace záměru se uvádí:

Navrhované objekty Etapy II. – C a D, jsou dle platného ÚP HMP, součástí funkční plochy OV, kde není stanoven kód míry využití území, takové území lze z hlediska rozvoje dotvářet při zachování míry zastavěnosti v území obvyklé. Stávající zástavba domů v ulicích Hrdličkova – Blatenská - Kloboukova a Hrdličkova – Blatenská – Kloboukova –Babákova, která sousedí s navrhovanými objekty C a D, odpovídá svými hrubými podlažními plochami kódu míry využití území K. Míra využití území pozemku, na kterém jsou umístěny objekty C a D, je navržena v kódu H.

K tomuto namítáme:

Podle Metodických návodů a výkladů k platnému územnímu plánu dostupných na:

http://www.uppraha.cz/clanek/56/regulativy-uzemniho-planu [cit. 2014-07-16]

je definice stabilizovaného území, kam spadá i plocha, na které mají stát objekty C a D následující:

 

V Územně analytických podkladech, ve výkrese Struktura zástavby dostupných na:

http://www.uppraha.cz/clanek/33/graficka-cast [cit. 2014-07-16]

je pro posuzovanou plochu (a další území) uvedeno K1/21, což znamená Kompaktní bloková zástavba, výšková hladina 18-21 m.

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že záměr není v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Podotýkáme, že stejnou námitku jsme už uváděli ve vyjádření k Oznámení záměru. Zpracovatel dokumentace se s ní vypořádal shodně s textem citovaným ze str. 26 Dokumentace, což vzhledem k výše uvedenému považujeme za nepřijatelné.

Budovy mají vyrůst v UO 513 – Jižní Město II – sever (sidliště Jižní Město II – Horní Roztyly 7. soubor, 7. stavba), kde je současná zástavba maximálně 6-tipodlažní.

Požadujeme, aby veškeré výpočty, které počítají s mírou využití území H, byly k výše uvedenému odmítnuty a nová výstavba nepřekročila výškovou hladinu v území.

 

Stavba je tedy v rozporu s platným územním plánem sídelního celku. A požadujeme proto, aby záměr v dané podobě byl zamítnut.

 

 

2.        V kapitole C.I. str. 53 Dokumentace záměru se uvádí: Severně od areálu (tj. přes ulici Blatenskou) se nachází sídlištní zástavba představovaná panelovými domy o výšce 8 – 12 nadzemních podlaží,…

Toto tvrzení je nepravdivé. Všechny panelové domy v UO 513 – Jižní Město II – sever (sidliště Jižní Město II – Horní Roztyly 7. soubor, 7. stavba) jsou maximálně 6-tipodlažní.

 

Kapitola C.I.5.3. Celoměstský systém zeleně:

Zeleň na ploše parc.č. 2117/342 v k.ú. Chodov patří podle Územně analytických podkladů (http://www.uppraha.cz/clanek/48/textova-cast, [cit. 2014-07-16], http://www.iprpraha.cz/clanek/33/graficka-cast, [cit. 2014-07-17]) do souvislé plochy zeleně.

 

Kapitola C.II.8. str. 73 Dokumentace záměru Fauna:

V Dokumentaci se uvádí, že nad plochou záměru byl pozorován rorýs obecný, vlaštovka obecná a netopýr rezavý. Jejich výskyt je bagatelizován tím, že v daném území pouze loví potravu.

V případě, že místo trávy bude pouze beton, tak ptáci nebudou mít co lovit.

3.        Vlivy na obyvatelstvo

a)      Doprava:

V UO 513 – Jižní Město II – sever vzroste doprava. Křižovatka ulic Hrdličkova a Ryšavého, která je nepřehledná a nepříliš bezpečná (došlo zde již k několika závažným dopravním nehodám) bude více zatížena a nebezpečí nehod vzroste. V současné době někteří obyvatelé používají ulici Kaplanovu k tomu, aby na ulici Ryšavého vyjeli na křižovatce s ulicí Kloknerovou. Výstavbou obytného souboru bude tato možnost ztížena a veškerá doprava bude vedena křižovatkou Hrdličkova – Ryšavého. Bezpečný výjezd bude dále ztížen výstavbou protihlukové stěny, která zhorší výhled do křižovatky z ulice Hrdličkova.

Požadujeme řešení křižovatky Hrdličkova – Ryšavého z hlediska bezpečnosti a kapacity vyřešit jejím zahloubením.

 

 

b)     Doprava v klidu:

Zrušení parkoviště Hrdličkova velmi zkomplikuje dopravu v klidu v uvedené lokalitě.

Nabízená parkovací místa v navrhovaném objektu dopravu v klidu nevyřeší, neboť se stále navyšuje počet aut připadajících na rodinu a také je zde důvodná obava, že místa obsadí noví rezidenti, kteří budou vlastnit více aut než jedno.

Nedá se také garantovat cena, za kterou budou parkovací místa nabízena, neboť se jedná o soukromého vlastníka.

Požadujeme zachování současného parkoviště, které bylo postaveno jako nedílná občanská vybavenost a zkolaudováno spolu s prvními obytnými domy v UO 513.

Zároveň zásadně nesouhlasíme s tím, aby veřejná služba (tj. veřejné parkoviště) byla svěřena MČ Praha 11 do soukromých rukou.

 

V studii dopravy v klidu jsou uváděny nepřesné údaje, týkající se počtu nahrazovaných parkovacích míst za současné parkoviště. Na místě stávajícího parkoviště dle provedeného sledování fakticky parkuje cca 200 osobních vozidel. Navržená náhrada je tedy zcela nevyhovující a nepravdivá co do počtu nutných parkovacích míst. Též otázka nutných parkovacích míst pro obsluhu plánovaných ordinací v objektu je zcela nedostatečná. Plánované počty jsou dle zjištění na obdobném místě u Polikliniky Šustova, Praha Chodov cca poloviční oproti faktickému zatížení parkoviště pacienty. Požadujeme provést srovnání skutečné potřeby na obdobném místě např. Polikliniky Šustova, Praha 4 Chodov.

 

 

c)      Proslunění a osvětlení:

Nesouhlasíme se zařazením stávající zástavby do kategorie 3 v Tabulce B.1 ČSN 730580-1, požadujeme posouzení provést pro kategorii 2.

Obytný soubor negativně ovlivní stávající domy v Hrdličkově a Blatenské ulici. V objektech 2117/143 a 2117/141-2 se zhorší denní osvětlení a také doby proslunění. Jedna místnost nebude vyhovovat z hlediska osvětlení ani kategorii 4. Kategorii 3 nevyhovují 3 místnosti, kategorii 2 9 místností a 3 místnosti nevyhovují z hlediska doby proslunění. (Studie dopadu stavby na denní osvětlení a proslunění sousedního objektu na ulici Blatenské, str. 4 – 6.)

Za naprosto nepřijatelný považujeme závěr studie. Nevyhovující hodnoty v denním osvětlení a v době proslunění nejsou způsobeny vlastním objektem. Projektanti sidliště Jižní Město II – Horní Roztyly 7. soubor, 7. stavba považovali parkoviště parc.č. 2117/337 v k.ú. Chodov za nedílnou součást 7. souboru, 7. stavby. Navrhli proto domy, které odpovídaly požadovaným normám s tím, že prostor parkoviště, jako občanské vybavenosti, zůstane nezastavěný.

Požadujeme úpravu záměru tak, aby nedošlo k zastínění objektů v Hrdličkově a Blatenské ulici. Uvádíme, že zastínění je způsobeno nedovolenou výškou plánované výstavby a zastavěním plochy současného parkoviště. V projektu původního sídelního celku se zástavbou parkoviště nepočítalo i s ohledem na osvětlení i míru proslunění okolních domů.

 

d)     Ovzduší a klima:

Záměr obytný soubor Na Výhledu ovlivní ovzduší v řešené oblasti.

V současné době jsou v území záměru překračovány hodnoty maximálních denních koncentrací NO2, a to více jak 18x za rok.

Dále je v území překračován limit maximálních denních koncentrací PM10 a to více jak 35x za rok (9,6% roční doby). V prostoru záměru byla vypočtena četnost překročení okolo 14% roční doby.

Také dochází k překročení maximálních hodnot Benzo[a]pyrenu.

Z výkresu 1 rozptylové studie je vidět, že referenční body jsou i na zahradě MŠ Blatenská, u objektu MŠ a na hřišti vedle MŠ. Z výkresu 26 je vidět, že jeden z referenčních bodů pro hodnocení stavby je i objektu MŠ.

V celé rozptylové studii ale není uvedeno, jaké hodnoty právě v těchto referenčních bodech byly zjištěny. Proto musíme konstatovat, že náš požadavek uvedený v připomínkách k Oznámení záměru:

Požadujeme zjištění imisního příspěvku v referenčním bodě v místě dětského hřiště a v místě zahrady MŠ Blatenská a to v částech, které jsou nejvíce ohroženy odvětráním garáží.

nebyl splněn.

Požadujeme, aby do rozptylové studie byly doplněny hodnoty v referenčních bodech, stejně jako jsme požadovali v připomínkách k Oznámení.

 

Na str. 5 Rozptylové studie je uvedena větrná růžice s popisem (obr. 1). Stejná větrná růžice je uvedena v Rozptylové studii záměru Prague Eye Towers (PHA794) na str. 8. Výpočtové oblasti ale nejsou totožné. Podle Rozptylové studie pro Prague Eye Towers je oblast záměru Obytného souboru Na Výhledu v západní části výpočtové oblasti (obr. 2), kdežto v Rozptylové studii záměru Na Výhledu ve středu (výkres 1). Otázka tedy je, která část větrné růžice pro posuzovaný záměr platí, a také pro jak velkou oblast je větrná růžice sestavena (pro Prahu 11, Chodov či jiná oblast). Tyto otázky jsou zásadní a je třeba na ně odpovědět.

Obr. 1

Obr. 2

 

Dle studie jsou v současnosti již imisní limity překračovány, není tedy přípustné další zatížení imisemi z přivedené dopravy.

Studie navíc používá data z roku 2012, tedy z doby, kdy nebyla v provozu rampa na Kačerově. Ta byla zprovozněna v listopadu 2013 a od té doby polovina těžké nákladní tranzitní dopravy, která z D1 a D5 míří na D11, R10 a D8 a opačně, jezdí po ulici 5. května kolem Roztyl.

Rozptylová studie neuvádí, zda byly z hlediska produkce emisí a imisního pozadí zohledněny časté dopravní zácpy v daném území Kongesce vozidel během dopravní špičky v daném území vedou k podstatně vyšší produkci emisí než tomu je při podmínkách plynulé jízdy. Jedná se až o řádové rozdíly v emisní produkci, překračující povinné emisní normy pro motorová vozidla (Zdroj: V kolonách jsou emisní normy k ničemu, Česká pozice, Jan Charvát, 21. 2. 2013).

 

Požadujeme, aby byla vypracována rozptylová studie, ve které bude současná situace na ulicích 5. května a Brněnské zahrnuta.

 

Ve vyhlášce hlavního města Prahy č. 16/2010 z 16. 11. 2010 se uvádí: „V rámci ÚP je nutno nastavit takové meze pro objemy nové dopravy, které umožní alespoň v návrhovém horizontu dosáhnout splnění cílových imisních limitů na celém území HMP s dostatečnou rezervou.“

 

Vyhláška dále uvádí: „V silně imisně zatížených lokalitách je nutné důsledně omezovat umísťování nových zdrojů emisí i nových cílů individuální dopravy a nepřipustit zvyšování míry využití.“

Základním účelem uvedeného programu je „zajistit na celém území Prahy kvalitu ovzduší splňující zákonem stanovené požadavky a přispět k dodržení závazků, které Česká republika přijala v oblasti omezování emisí znečišťujících látek.“ Rada MHMP mimo jiné uvádí: „lze jednoznačně konstatovat, že rozhodující skupinu zdrojů představuje automobilová doprava.

 

Navrhovaný záměr je ve zjevném rozporu s výše uvedenou schválenou politikou hlavního města Prahy, neboť vytváří nové zdroje či cíle pro automobilovou dopravu. Nárůst automobilové dopravy spojený s provozem Obytného souboru Na Výhledu na okolních komunikacích tak povede ke zvýšení emisí a tím k dalšímu prohloubení zátěže životního prostředí a zdraví místních obyvatel.

 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v § 11 jasně stanoví, že území nesmí být zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení. Podle navazujícího § 12 přípustnou míru znečišťování životního prostředí určují mezní hodnoty stanovené zvláštními předpisy; tyto hodnoty se stanoví v souladu s dosaženým stavem poznání tak, aby nebylo ohrožováno zdraví lidí a aby nebyly ohrožovány další živé organismy a ostatní složky životního prostředí (odst. 1). Mezní hodnoty musejí být stanoveny s přihlédnutím k možnému kumulativnímu působení nebo spolupůsobení znečišťujících látek a činností (odst. 2).

Ze zákona č. 17/1992 Sb. vyplývá, že:

Veškeré navrhované zásahy v území musí být provázeny přesvědčivým průkazem, že jejich uskutečněním nedojde k překročení přípustné míry zatěžování a znečišťování prostředí, tedy k nadlimitní zátěži území. Pokud již objektivně v důsledku lidské činnosti existuje v daném území nadlimitní zátěž, tedy protiprávní stav, pak je nutno u navrhovaného zásahu podat přesvědčivý průkaz toho, že provedením tohoto zásahu, případně dalších souběžných opatření v území nedojde ani v minimální míře k přitížení nadlimitní zátěže nebo bude zajištěn pokles zátěže pod předepsané mezní hodnoty - limity. Bez takového průkazu je odsouhlasení, umístění nebo povolení zásahu nezákonné, ba protiústavní a příslušné dotčené orgány i stavební úřady, jež mají hájit vymezené veřejné zájmy a místo toho souhlasí se způsobením bezpráví nebo s jeho prohloubením, závažným způsobem porušují zákon a jednají hrubě chybně.

 

Vzhledem k překračování imisních limitů v daném území, musí být záměr v dané podobě zamítnut.

 

 

e)      Hluk:

Hluková studie:

Pro potřeby Dokumentace záměru byla vypracována nová akustická studie.

K té máme následující připomínky:

·         Tab. 1. Seznam výpočtových bodů: Body 1, 2, 4 Blatenská 2178/1 a 2180/5, Hrdličkova 2175/6– počet NP 7. Tyto domy mají pouze 6 NP

·         Tab. 5. Hluková zátěž z dopravních zdrojů v zájmovém území: pro body 1, 2, 6, 8 mají být hygienické limity 55/45 a ne 60/50, jak je uvedeno v tabulce

 

Při porovnání hlukové studie vypracované pro Oznámení záměru a hlukové studie vypracované pro Dokumentaci záměru je překvapivé, že nová studie uvádí nižší hodnoty hluku v oblasti záměru a na rozdíl od původní studie uvádí, že realizací záměru poklesnou hladiny intenzity v bodech zvolených na fasádě MediCentra.

 

Vzhledem k rozporu mezi oběma hlukovými studiemi požadujeme provedení nezávislé hlukové studie.

 

Zároveň upozorňujeme na rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 11 A 158/2013-162 ze dne 18. 6. 2014, ve kterém se mimo jiné konstatuje:

negativní účinky staveb, a to platí i pro jejich umístění, nesmí překročit limity uvedené v příslušných právních předpisech. Jestliže uvedeným nařízením vlády byly stanoveny nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru v zájmu ochrany zdraví osob, pak z hlediska tohoto veřejného zájmu, nelze přistoupit na argumentaci, že při doloženém nadlimitním stavu hlukové zátěže v daném území, lze do tohoto území jako přípustné umístit další objekty, které tento stávající stav, byť jen nevýrazně zhorší,…

 

Vzhledem ke skutečnosti, že hodnoty hluku převyšují povolené limity, má být navíc podél ulice Ryšavého vybudována protihluková stěna.

 

Podle PSP Odůvodnění návrhu nařízení:

Protihlukové stěny umístěné podél běžných ulic ve městě vytvářejí z hlediska městského prostředí destruktivní prvek, degradující veřejné prostranství. Umisťování protihlukových stěn v Praze v běžných městských ulicích je v evropském kontextu naprosto raritní, a přednostně je proto třeba hledat řešení urbanistická. Je vhodné připomenout, že i vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, považuje protihlukové stěny za krajní řešení, a to nejen v městském prostředí, ale i v krajině: „Protihlukové stěny podél komunikace musí být budovány tak, aby byly co nejšetrněji začleněny do okolní krajiny, a zřizují se pouze v případech, kde není možné snížit škodlivé účinky dopravního hluku jiným způsobem.“ (§22 odst. 2).

S výstavbou protihlukové stěny podél ulice Ryšavého pro Bytový park Roztyly II nesouhlasí ve svém vyjádření ke zjišťovacímu řízeni EIA záměru Bytový park Roztyly II ani MČ Praha 11.

 

Výstavbou protihlukové stěny zanikne významné vyhlídkové místo, které je vyznačeno v Územně analytických podkladech hlavního města Prahy z roku 2012 i z roku 2010. Protihluková stěna ztíží výhled do křižovatky Hrdličkova – Ryšavého pro automobily vyjíždějící z Hrdličkovy ulice. UO 513 a UO 612 (Zelené, Červené a Okrové sídliště) jsou sice rozděleny komunikací Ryšavého, ale v určitých funkcích tvoří společný celek (společné nákupní centrum, společná škola na Pošepného náměstí). Proto i z architektonického hlediska je důležité vizuální propojení. Protihluková stěna by atomizovala jednotlivé oblasti a z UO 513 by pro jeho obyvatele vizuálně vytvořila uzavřené osamocené gheto.

 

Z výše uvedeného je vidět, že záměr do daného prostředí není vhodný. Je nepřípustné stavět nové objekty v nevyhovujícím prostředí a poté stavět kvůli jejich ochraně další prvky, které dále budou devastovat životní prostředí.

 

Nesouhlasíme se zánikem významného vyhlídkového místa a s optickým uzavřením UO 513 vzhledem k UO 612.

Vzhledem k překračování limitů hluku v daném území, musí být záměr v dané podobě zamítnut.

 

 

f)       Vibrace

Dokumentace se nevypořádala s našimi námitkami ohledně vibrací, které jsme vznesli ve vyjádření k Oznámení záměru. Musíme opět konstatovat, že:

 

Pod pozemkem parc.č. 2117/337 v k.ú. Chodov vede trasa metra C v nepříliš velké hloubce. Otřesy, které provoz metra způsobuje, pociťují obyvatelé v ulicích Blatenská a Hrdličkova již od kolaudace domů (hlavně ve večerních a nočních hodinách). Odrazy vibrací od základů nově budovaných objektů zhorší stav hluku a vibrací u stávajících staveb.

Navrhovaný záměr dopad a intenzitu těchto vibrací vůbec neřeší, přestože objekt dle studie má být napojen na tubus metra, pod ním vedoucí. Objekt vytvoří fakticky zesilovač vibrací z tunelu metra.

Požadujeme studii vlivu zamýšlené výstavby na stávající zástavbu na sousedních pozemcích, založenou na solidním průzkumu hydrologické a vibrační situace, a předložení řešení eliminace navrhované budoucí výstavby.

 

Výstavba navrhovaných objektů může být krátkodobě zdrojem vibrací pro své nejbližší okolí (např. realizace pilot, hutnění vozovky apod.) (str. 50 Dokumentace) Tyto vibrace negativně ovlivní stávající výstavbu v ulicích Blatenská a Hrdličkova.

 

 

4.        Vlivy na zeleň:

Zeleň na ploše parc.č. 2117/342 v k.ú. Chodov patří podle Územně analytických podkladů (http://www.uppraha.cz/clanek/48/textova-cast, [cit. 2014-07-16])do souvislé plochy zeleně.

 

 

Stromy a dřeviny byly vysázeny na konci 80. let 20. stol., jsou tedy již více jak 20 let staré. Obyvatelé jsou rádi, že již žijí ve stabilizovaném území.

Považujeme vykácení již vzrostlých stromů a keřů za nepřijatelné, nově vysazeným bude zase řadu let trvat, než dorostou velikosti a mohutnosti současných.

Zvýše uvedeného plyne, že záměr bude mít významný vliv na zeleň. Náhrada stávající zeleně a oddychových ploch řešena není.

 

Současný majitel pozemku neplní své povinnosti a o zeleň se nestará. Když přestala MČ Praha 11 pečovat o zeleň na své náklady, přestala být plocha sekána. V roce 2013 přes urgence MČ Praha 11 došlo k posečení pozemku až v říjnu. MČ Praha 11 na své náklady (po žádosti obyvatel a našeho občanského sdružení) posekala části pozemku podél křižovatek a přechodu pro chodce, aby byla zajištěna bezpečnost dopravního provozu. V letošním roce se situace opakuje, přerostlá suchá tráva je neposečena a MČ Praha 11 se opět postarala o části, které bránily výhledu do křižovatek.

 

 

5.        Vliv na povrchové a podzemní vody:

S nárůstem zastavěných ploch včetně zpevněných dochází k urychlení otoku vody z území, což negativně ovlivňuje vodní toky, které jsou VKP (významnými krajinnými prvky ze zákona) § 3 a 4 zákona č. 114/92 Sb. Zastavování ploch omezuje i vsak a tak dotaci podzemních vod, jejichž stav je v rámci území ČR dlouhodobě klesající. Neznečištěné odpadní dešťové vody by měly být vraceny do území převážně vsakem. 

 

Není uvedeno, jakým způsobem bude zajištěna ochrana dešťových vod sváděných z veřejných ploch (komunikace, parkovací stání na terénu) do okolní zeleně před znečištěním ropnými látkami z úkapů či havarijních úniků z automobilů.

 

Dešťová voda bude odváděna do Roztylského potoka, který ústí do potoka Kunratického. V těsné blízkosti se připravuje současně záměr Bytový park Roztyly, který také bude odvádět dešťové vody do Roztylského potoka. Je zde nebezpečí kumulace vod z obou projektů a vzniku bleskových povodní na Roztylském a Kunratickém potoce.

 

V posuzované oblasti je relativně vysoká hladina spodní vody. Nalézá se zde prameniště Roztylského potoka. Masivní zástavba může způsobit problémy s podmáčením u sousedních již více jak 20 let stojících objektů. Hydrogeologický průzkum předložen nebyl.

Požadujeme zpracování studie vlivu zamýšlené výstavby na hydrologické poměry v území, obzvláště z hlediska možných vlivů na okolní stávající objekty.

 

 

6.        Vliv na hmotný majetek:

Není pravda, že Obytný soubor Na Výhledu nebude mít vliv na hmotný majetek.

Obytné domy v Hrdličkově a Blatenské ulici budou poškozeny realizací uvedeného záměru. Dojde k jejich zastínění a k přenosu vibrací z metra, které se budou šířit ze založené základové desky. Tím dojde k poklesu jejich hodnoty. K dalšímu poklesu hodnoty všech domů v oblasti 7. souboru, 7. stavby dojde v důsledku zániku veřejného parkoviště, které patří do občanské vybavenosti všech zde již stojících domů. ¨

 

Parkoviště Hrdličkova, Blatenská, číslo stavby 77-2950 MČ bude zničeno. Stavba je ve vlastnictví hl. m. Prahy, od 1. 4. 2011 ve svěřené správě MČ Praha 11. Žádný souhlas vlastníka stavby parkoviště se stavbou předložen nebyl. Zadavatel záměru vlastníkem stavby parkoviště není.

Nesouhlasíme se znehodnocením majetku vlastníků bytů a družstevníků žijících v domech, vybudovaných před více jak 20-ti lety.

 

 

7.        Porovnání variant řešení:

Projekt není posuzován z hlediska vlivu na životní prostředí ve více variantách ani nebyla uvažována nulová varianta.

Požadujeme, aby byla uvažována a posuzována varianta, kdy by byly vybudovány pouze dva domy – objekty A a B na ploše parc.č. 2117/342 v k.ú. Chodov podle platného Územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, v níž by zůstalo zachováno veřejné parkoviště, které je nedílnou součástí vybavenosti dříve postavených obytných domů. Dále požadujeme i posouzení nulové varianty.

 

 

8.        Další skutečnosti:

V tabulkách B.3 (str. 23), B.5 (str. 25 – 26) a D.6 (str. 100) jsou tři různé hodnoty výměru pozemku 2117/342 v k.ú. Chodov 7737 m2, 8192 m2 a 7648 m2.

 

Území patří do oblasti viditelné z PPR a jejího ochranného pásma a mezi pohledově exponované lokality viditelné z PPR a jejího ochranného pásma. Území je uvnitř oblasti pohledového horizontu 2 a má hodnotu viditelnosti z Památkové rezervace v HMP.

 

Není pravda, že:

Nové stavby budou odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí…(Dokumentace, str. 26)

Nové domy budou až o 3 podlaží vyšší než současná zástavba. Dosáhnou výšky až 30 m v území, kde je maximální výšková hladina 18 – 21 m. Navíc se terén od ulice Ryšavého k ulici Blatenské svažuje, a tak se domy budou vůči současné zástavbě jevit ještě vyšší. Výška budovy MediCentra je z větší vzdálenosti (např. od Centra Chodov) opticky stejná jako výška 6-tipodlažních budov v Blatenské a Hrdličkově ulici. Nové domy nemají tendenci dotvořit současnou zástavbu, ale vyčnívat nad ní a vytvářet dominantu. Záměrem navrhovatele není přizpůsobení se současné zástavbě, ale maximální možné vytěžení získaného pozemku.

 

V UO 513 – Jižní Město II – sever bydlí 3216 obyvatel na rozloze 5,15 ha. Hustota zalidnění je tedy 624 obyvatel/ha, což je mnohem více než např. na Vinohradech.

Podle http://praguewatch.wordpress.com/2012/10/17/esej-o-hustote-a-zahustovani-jizniho-mesta/ [cit. 2014-07-17]: Jižní Město nepotřebuje další „paneláky“. Potřebuje zlepšovat veřejná prostranství a občanskou vybavenost, aby nadále nebylo městem pouze podle hustoty osídlení.

To je tvrzení, se kterým se plně ztotožňujeme.

 

Všechny uvedené body ukazují, že se zhorší životní podmínky a faktor pohody obyvatel žijících v maximálně 6-tipodlažní zástavbě. Současně dojde k znehodnocení jejich majetku. Mnoho obyvatel má již byty v osobním vlastnictví, či jsou členy SBD Pokrok. Realizace navrhovaného záměru proto nepřijatelně zasáhne do oprávněných zájmů místních obyvatel.

 

Dokumentace je zpracována tendenčním způsobem tak, aby nebylo vidět, že záměr se do dané lokality naprosto nehodí. (Např. vyšší uváděná výška domů v okolí záměru, než odpovídá skutečnosti.)

 

 

Za naprosto zásadní považujeme, že záměr není v souladu s Územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy. Proto veškeré posuzování vlivu na životní prostředí je bezpředmětné.

 

Výše uvedené skutečnosti jsou zásadního charakteru, a žádáme proto, aby záměr byl v dané lokalitě a v předložené podobě zcela zamítnut, případně aby byla dokumentace záměru vrácena k přepracování, tak aby záměr odpovídal platnému Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

 

Zároveň žádáme ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu, abychom byli informováni o všech rozhodnutích správního orgánu a to z titulu osoby, která je záměrem přímo dotčena na svých právech.

 

 

 

 

 

 

Ochrana Roztyl, o. s.

 

Vladislav Šimonovský

předseda občanského sdružení

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář