Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dostavba OC Chodov - připomínky spolku Ochrana Roztyl

2. 12. 2018

Ochrana Roztyl, o. s.                                                             Magistrát hlavního města Prahy
Blatenská 2179/3                                                                   odbor životního prostředí
148 00 Praha 4 – Chodov                                                      Jungmannova 35/29
ochranaroztyl@email.cz                                                        111 21 Praha 1
IČO: 22885820                                                                      ID DS: 48ia97h
ID DS: x2xswei

 

Praha 16. 12. 2018

Vyjádření k oznámení záměru Změna III. fáze záměru Centrum Praha Jih – Chodov (PHA1084), dle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

Spolek Ochrana Roztyl, z. s. má následující připomínky k záměru Změna III. fáze záměru Centrum Praha Jih – Chodov.

Plně se ztotožňujeme s připomínkami, které podává spolek Zelené Roztyly, z. s.

 1. Oznámení záměru se celé opírá o srovnání hodnot aktuálního záměru se záměrem původním posuzovaným v procesu EIA v roce 2001. Vzhledem k tomu, že původní záměr není elektronicky dostupný, nejsou závěry z porovnání průkazné, neboť nelze ověřit původní hodnoty.
 1. Soulad s územním plánem:

Na straně 16 oznámení záměru je uvedeno:

Dle platného ÚP SÚ hl. města Prahy se posuzovaná III. fáze „Centra Praha Jih – Chodov“ nachází v k. ú. Chodov, zastavitelném území převážně na ploše s rozdílným způsobem využití v kategorii SV - všeobecně smíšené se stanoveným kódem míry využití plochy „H“ (KPP = 2,2; KZ = 2,5 při podlažnosti 4).

Podle územního plánu se tedy jedná o podmíněně přípustné využití vzhledem k velikosti HPP celkové obchodní plochy.

SV - všeobecně smíšené

Hlavní využití:
Plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při zachování polyfunkčnosti území.

Přípustné využití:
Polyfunkční stavby pro bydlení a občanské vybavení v souladu s hlavním využitím, s převažující funkcí od 2. nadzemního podlaží výše (např. bydlení či administrativa v případě vertikálního funkčního členění s obchodním parterem), obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 8 000 m2, stavby pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní zařízení, drobná nerušící výroba a služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, malé sběrné dvory.
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury.
Parkovací a odstavné plochy, garáže.

Podmíněně přípustné využití:
Monofunkční stavby pro bydlení nebo občanské vybavení v souladu s hlavním využitím v odůvodněných případech, s přihlédnutím k charakteru veřejného prostranství a území definovanému v ÚAP. Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 20 000 m2, zařízení záchranného bezpečnostního systému, veterinární zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot, dvory pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvory, sběrny surovin, zahradnictví, stavby pro drobnou pěstitelskou činnost a chovatelství.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s charakterem lokality a podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

Není nám jasné, proč je na str. 17 proveden výpočet HPP nejen pro pozemky investora, na kterých se záměr bude nacházet (navržená HPP je jen o 10 m2 nižší, než je limit), ale i pro sousední pozemky v ploše SV v majetku města, když podle územního plánu platí:

Koeficient podlažních ploch je dán podílem započitatelných hrubých podlažních ploch (HPP) a vymezené plochy posuzovaného záměru (společně řešeného celku); plochu, resp. část plochy lze započítat jen do jediného záměru.

Podle výpočtů se dokazuje, že záměr je v souladu s územním plánem. V textu však není zmíněno to, co je patrné z výkresu 3_zakres_UP. A to, že část záměru zasahuje do nezastavitelné plochy izolační zeleně.

IZ – izolační zeleň
Hlavní využití:

Zeleň s ochrannou funkcí, oddělující plochy technické a dopravní infrastruktury od jiných ploch.

Přípustné využití:
Výsadby dřevin a travní porosty.
Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, liniová vedení technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:
Komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy se zelení, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, plošná zařízení technické infrastruktury, při zachování dominantního plošného podílu zeleně.
Stavby pro provoz a údržbu, související s hlavním a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné je využití přípustné v ostatních plochách uvnitř kategorie Krajinná a městská zeleň a Pěstební plochy – sady, zahrady a vinice za podmínky, že s nimi posuzovaná plocha bezprostředně sousedí.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

Záměr tedy není v souladu s ÚP SÚ hl. města Prahy.

 

 1. Akustická studie a z ní plynoucích závěry:

Na str. 29/37 je uvedena tabulka 9, ve které je mimo jiné uveden výpočtový bod 12

Výpočtový bod

Výška bodu nad terénem [m]

Stav v roce 2000

(I. a II. třídy)

Stav v roce 2018

(I. a II. třídy)

Rozdíl stavů v roce 2000 a 2018

Celková akustická situace 2018

Výhledový stav v roce 2022 bez budovy F

Výhledový stav v roce 2022 s budovou F

Rozdíl výhledového stavu bez a s budouvou F

 

 

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

V12

3

64,0

56,6

63,6

55,9

- 0,4

- 0,7

63,6

55,9

63,9

56,2

64,0

56,2

0,1

0,0

 

6

64,1

56,6

63,6

56,0

- 0,5

- 0,6

63,6

56,0

64,0

56,2

64,1

56,3

0,1

0,1

                                   

 

Bod V12 je umístěn na budově MediCentra v ulici Ryšavého. Již v 90. letech 20. století byly podél ulice Ryšavého překračovány limity hluku. Není však možné, aby hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku byly nižší v roce 2018 než v roce 2000. Hlavním zdrojem hluku je automobilová doprava na D1 (ulici 5. května), na ulici Ryšavého a na přilehlých komunikacích.

Na str. 17/37 a 17/38 jsou uvedeny intenzity dopravy použité k výpočtu akustické situace v roce 2000 a v roce 2018.

 

Rok 2000

ID

Označení ulice (komunikace)

OA

NA

OA

NA

denní doba (6:00 – 22:00)

noční doba (22:00 – 6:00)

1

Ryšavého

11 805

694

595

96

 

Rok 2018

ID

Označení ulice (komunikace)

OA

NA

OA

NA

denní doba (6:00 – 22:00)

noční doba (22:00 – 6:00)

1

Ryšavého

13 593

452

707

70

 

Intenzity dopravy byly převzaty z dopravně inženýrských podkladů, které zpracovala společnost European Transportation Consultancy, s.r.o. Modelován byl stav intenzit dopravy v roce 2000.

Požadujeme, aby akustické studie vycházela z dat o intenzitě dopravy, které zpracovává TSK i v posouzení staré dopravní zátěže, tzn. pro rok 2000.

Požadujeme, aby na komunikaci U Kunratického lesa byl položen tichý asfalt.

V kapitole B.III.1.2. Hluk není uveden výčet a vlastnosti (akustické výkony) jednotlivých stacionárních zdrojů hluku spojených se záměrem. Nejedná se o transparentní posouzení.

Zásadně nesouhlasíme, aby pro posuzování hlukové zátěže spojené s posuzovaným záměrem - novým zdrojem hluku v území byly používány limity pro starou hlukovou zátěž.

 

 1. Kvalita ovzduší:

Pro kvalitu ovzduší jsou použita data ze stanice AIM, která je umístěna v Praze 4 – Chodov, případně ze stanice Praha - Libuš. Jako obyvatelé Prahy 11 jsme rádi, že na Jižním Městě byla umístěna měřicí stanice kvality ovzduší. Musíme však konstatovat, že stanice je umístěna v Centrálním parku a její nejmenší vzdálenost od D1, která je největším zdrojem znečištění na Praze 11, je cca 1 050 m, kdežto záměr je umístěn od D1 cca 350 m. Stejně tak stanice v Libuši neodpovídá svým umístěním charakteru zájmového území, navíc se nalézá za hranicí reprezentativnosti jejích výsledků, a to 4 km. Stanice, která je umístěna u komunikace podobného typu, je stanice Praha 10 – Průmyslová, což bylo potvrzeno konzultací s ČHMÚ. Bylo by tedy třeba uvažovat data i z této stanice. Navíc rozsah znečišťujících látek sledovaných AIM Chodov je značně omezený (nejsou sledovány PM2.5 a BaP).

Vzhledem ke značné dopravní zátěži zájmového území vyvolané posuzovaným záměrem (uvažováno s vysokou obrátkovostí (tzn. 5) na parkovací stání!) a jeho předchozími etapami, požadujeme realizaci kompenzačních opatření v podobě vysázení stromů či keřů v ulici U Kunratického lesa a podél ulice Ryšavého, vč. následné péče o vysázené dřeviny.

Výše uvedené požadujeme i vzhledem ke zdravotním rizikům spojeným s realizací záměru – na str. 95 oznámení se uvádí, že současná i výhledová zátěž dopravním hlukem může být pro část obyvatel dotčeného území příčinou obtěžování, rušení ve spánku a mírného zvýšení rizika kardiovaskulárních onemocnění. Přestože se píše o „mírném“ zvýšení, toto riziko kvůli zisku investora podstupovat dobrovolně nehodláme!

V kapitole B.III.1.1. nejsou uvedeny metody, jakými autoři došli k výsledkům emisních vydatností uvedených v tabulkách č. 18, 19, 20, 21 – chybí objektivní a transparentní výpočet uvedených hodnot. V tabulce 21 jsou uvedeny čísla úseků komunikací (a ne názvy) – sdělení této tabulky je tedy bez příslušného obrázku úseků nulové.

 

 1. Světelné znečištění:

Je třeba také řešit světelné znečištění, a to jak v době výstavby, tak především při provozu záměru. Již nynější budovy, reklamy, zdroje světla na fasádě objektu, areálové osvětlení OC Chodov produkují silné světelné znečištění, které obtěžuje obyvatele domů v ulicích U Kunratického lesa. Vzhledem k tomu, že budova F bude ještě blíže Kunratickému lesu, než jsou umístěny již postavené budovy OC Chodov, bude světelný smog obtěžovat nejen obyvatele okolních domů, ale bude také nepříznivě působit na faunu Kunratického lesa, který je regionálním biocentrem.

Na str. 26 oznámení je uvedeno, že v západní a východní fasádě budou usazeny výrazné horizontální okenní otvory.

Požadujeme proto, aby byly nastaveny jasné podmínky pro omezení světelného smogu vůči okolním obyvatelům a biocentra Kunratický les, a to nejen u budovy F, ale také u již stojících budov OC Chodov.

 

 1. Fáze výstavby:

Na straně 35 oznámení záměru se uvádí:

Předpokládaná pracovní doba

Stavební a montážní práce budou prováděny při sedmidenním pracovním týdnu v době od 7:00 do 21:00 h v pracovní dny a od 8.00 do 19:00 h mimo pracovní dny. Hlučné stavební práce budou prováděny od 8:00 do 19:00 h v pracovní dny a od 9:00 do 18:00 h mimo pracovní dny.

Není proto jasné, proč jsou na str. 38 oznámení záměru uvedeny následující podmínky:

Opatření pro omezování akustické situace

 • V noční době, ráno od 06 do 07 hod. a od 21 do 22 hod. nebudou probíhat venkovní stavební práce. V tuto dobu mohou probíhat pouze nehlučné práce uvnitř objektu (např. Dokončovací stavební práce).
 • V noční době, ráno od 06 do 07 hod. a od 21 do 22 hod. nebude v provozu obslužná doprava staveniště.

Pokud se opravdu má pomoci obyvatelům okolních domů, měly by podmínky být nastaveny tak, aby se zmenšila doba, kdy budou obtěžování hlukem ze stavebních prací a ze staveništní dopravy vystaveni. V blízkosti staveniště se nachází dům, ve kterém jsou byty pro tělesně postižené, a se staveništěm sousedí budova polikliniky.

 

7.    Kumulace s dalšími záměry:

V kapitole B.I.4. není dostatečně zhodnocena potenciální kumulace vlivů se záměry plánovanými v zájmovém území a jeho okolí, a to jak ve fázi výstavby, tak ve fázi provozu. V případě fáze výstavby se jedná zejména o potenciální souběh s plánovaným zastřešením Spořilovské spojky, které na několik let způsobí v širokém okolí značné dopravní komplikace.

Rovněž není dostatečně vyhodnocena kumulace se záměry ve fázi provozu a to zejména z hlediska dopravy a s tím souvisejících negativních vlivů, přičemž na území Jižního Města je plánována celá řada záměrů. Jedná se např. o:

 • Administrativní budova Skanska v ul. U Kunratického lesa
 • Rozšíření administrativního komplexu The Park (záměr má platné stavební povolení na další 4 admin. budovy)
 • Zdravotnické zařízení a Domov pro osoby se zdravotním postižením při ul. Ryšavého
 • Prague Eye Towers (2 nejvyšší mrakodrapy v ČR místo budovy Pojišťovny u stanice metra Chodov)
 • Připomínáme, že návrh Metropolitního plánu připravuje do okolí stanice metra Chodov intenzivní výškovou zástavbu až do výše 27 pater
 • Nadstavba kotelny v ulici Vojtíškova
 • Logistické a skladové centrum Na Jelenách
 • Prodejna a servis Mercedes při ul. Na Jelenách
 • Bytový komplex Na Výhledu při ulici Ryšavého
 • Bytový dům Ovčárna v ulici Gregorova
 • Změny územního plánu a výstavba v okolí restaurace Koliba
 • Obří administrativní komplex Nový Opatov
 • Parkoviště P+R na Opatově
 • Obytný soubor rezidence NODOM – Rezidence Výhledy Milínská
 • Bytový dům Milínská

a další....

 • Novostavba polyfunkčního domu s podnoží hromadných garáží pro stávající rezidenty na nároží ul. Choceradská a Senohradská, Praha 4 – Záběhlice (ve fázi stavební povolení).

Není jasné, co se myslí pod termíny „Dílčí rozvoj v okolí Türkovy ulice“, „Dílčí rozvoj v okolí metra Roztyly“, a s jakou dopravní zátěží budou tyto záměry spojeny, resp. s jakou dopravní zátěží bylo počítáno v dopravní studii a následně v rozptylové a hlukové studii. Připomínáme, že jen na Roztylech je projednávána změna územního plánu administrativního komplexu, který do území, na ulici Ryšavého, má přivést 2 500 jízd osobních automobilů.

Výčet zohledněných záměrů není uveden ani v dopravní studii, která je přílohou oznámení.

Požadujeme proto přepracování dopravní studie, zohlednění kumulace dopravy ze záměrů v zájmovém území a jeho okolí a následnou aktualizaci rozptylové, hlukové studie a vyhodnocení těchto vlivů v rámci dokumentace EIA. 

 

8.    Vliv na vody:

V oznámení nejsou dostatečné informace o stávající hydrogeologické situaci v území, např. o hladině podzemní vody – přesto je u objektu F navrhována drenáž ke snižování hladiny spodní vody a počítá se s cca 3 m3 vody denně (1 700 m3 ročně) odvedené z drenáže do podzemní retenční nádrže – na str. 63 se píše o venkovní retenční nádrži o celkovém objemu 530 m3! Dle našich informací se žádná venkovní nádrž v areálu nenachází. Oznámení nedostatečně (resp. vůbec) nehodnotí vlivy záměru na hydrogeologické poměry v území, přestože se jedná o jeden z nejvýznamnějších potenciálních vlivů záměru na životní prostředí. Na str. 85 oznámení se uvádí, že hydrogeologický režim území byl významně ovlivněn výstavbou stávajících objektů OC Chodov. To je pravda – po vybudování 1. etapy OC Chodov došlo k vyschnutí pramene Václavka v Kunratickém lese – místa, které bylo často navštěvováno turisty i místními obyvateli.

V oznámení se dále uvádí, že ověření stávajícího hydrogeologického režimu, zejména současné úrovně hladiny podzemní vody, bude jedním ze stěžejních úkolů podrobného IG průzkumu, který bude zpracován v dalším stupni projektové dokumentace.

S tímto přístupem nesouhlasíme a požadujeme, aby tento podrobný IG průzkum, včetně hydrogeologického posudku - vyhodnocení vlivů záměru na vodní hydrogeologický režim v území (a to zejména vzhledem k blízkému Kunratickému lesu a Přírodní památce Údolí Kunratického potoka) byl vyhotoven a projednán v rámci dokumentace EIA, tak aby se k závěrům tohoto posouzení mohla transparentně vyjádřit dotčená veřejnost a příslušné dotčené orgány státní správy.

 

9.    Zmírňující a kompenzační opatření:

Požadujeme, aby preventivní a zmírňující opatření ve fázi výstavby a provozu uvedená v kapitole B.I.6.2. v části „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ byla nedílnou součástí rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení – pokud by bylo posuzování záměru ukončeno v tomto stupni. Je potřeba, aby se navrhovaná opatření stala závaznými pro navazující řízení v rámci posuzovaného záměru.

Výčet opatření v kapitole B.I.6.2. požadujeme doplnit následujícím způsobem:

 • zpracování podrobného inženýrsko-geologického průzkumu a hydrogeologického posudku – zhodnocení vlivů záměru na hydrogeologický režim v území (a to zejména vzhledem k blízkému Kunratickému lesu a Přírodní památce Údolí Kunratického potoka), a to ve stupni dokumentace EIA;
 • instalace odlučovačů olejů a tuků jako opatření pro ochranu vod;
 • opatření k prevenci nárazu letících ptáků do skleněných prvků;
 • instalace budek na fasádě budovy ke hnízdění rorýsů a netopýrů, kteří se v lokalitě vyskytují;
 • doplnit informace o plánu realizovat zelené střechy, závěsnou zelení a popínavou zelení na fasádách;
 • chybí informace, že na ploché střeše bude vytvořena mocnost zeminy 1 m pro vytvoření udržitelných podmínek pro růst dřevin;
 • doplnění informace, kdy má být zeleň v rámci areálu sečena tak, aby toto bylo vhodně načasováno a nedocházelo k předčasnému odstranění potravinové nabídky pro hmyz;
 • bude prováděna pravidelná očista veřejných komunikací v okolí stanoviště mycími vozy;
 • před vjezdem ze staveniště na veřejné komunikace budou nákladní vozidla očištěna oklepem a oplachem;
 • z hlediska ochrany ovzduší chybí rovněž informace, že veškeré výduchy zdrojů znečišťování ovzduší (vč. podzemních garáží) budou vyvedeny nad střechu objektu;
 • vzhledem k rozšíření tepelného ostrova OC Chodov (zpevněné plochy, odpadní teplo z klimatizací a provozů apod.) a vyvolání další značné dopravní zátěže zájmového území vyvolané posuzovaným záměrem a jeho předchozími etapami, požadujeme realizaci kompenzačních opatření v podobě vysázení stromů či keřů v ulici U Kunratického lesa a podél ulice Ryšavého, vč. následné péče o vysázené dřeviny;
 • položení tichého asfaltu na komunikaci U Kunratického lesa, a to jako zmírňující opatření z hlediska hlukové zátěže z této i předchozích etap OC Chodov;
 • vzhledem ke značnému deficitu parkování v klidu v okolí záměru požadujeme, aby bylo v nočních hodinách umožněno rezidentům v okolí záměru parkování v garážích posuzovaného záměru;
 • nastavení podmínek pro omezení světelného smogu vůči okolním obyvatelům a biocentra Kunratický les, a to nejen u budovy F, ale také u již stojících budov OC Chodov.

 

9.    Biota:

Na str. 54 oznámení – v kapitole biologická rozmanitost - se uvádí, že v zájmovém území bylo zjištěno zcela běžné spektrum živočichů, jak bezobratlých, tak obratlovců. Není uvedeno, kdy a kým byl tento průzkum proveden, resp. zda tento průzkum provedla odborná osoba.

V oznámení je zcela opomenuta blízkost regionálního biocentra Kunratický les a Přírodní památky Údolí kunratického lesa. Není provedeno posouzení vlivů na tuto lokalitu. Není zmiňováno a zohledněno ochranné pásmo lesa.

Stejně tak není hodnocen případný vliv záměru na VKP – Kunratický les a registrovaný VKP – Údolí kunratického potoka, a to např. z hlediska ovlivnění krajinného rázu.

K zachování biodiversity v území (alespoň částečného) požadujeme instalace budek na fasádě budovy ke hnízdění rorýsů a netopýrů a dále realizaci opatření k prevenci nárazu letících ptáků do skleněných prvků.

 

10.  Doprava:

Z hlediska dopravního zatížení křižovatek je navrhovaný záměr nepřijatelný. Již v současné době jsou ulice Pod Chodovem, nájezdy do parkingu v OC Chodov a kruhový objezd mezi ulicemi Ryšavého, Pod Chodovem, U Kunratického lesa a Roztylská v dopravních špičkách na hranici své dopravní kapacity. V případě marketingových akcí (např. Black Friday) v obchodním centru doprava v okolí kolabuje!

V dopravní studii, které je klíčovým podkladem hlukovou a rozptylovou studii a pro oznámení záměru není uvedeno, jaká byla použita metoda pro prognózu dopravy k roku 2022. Ve studii je uvedeno, že byla použita metoda růstových koeficientů intenzit dopravy (ale bez uvedení referenčního odkazu). Upozorňujeme, že TP225 „Prognóza intenzit automobilové dopravy“ byly novelizovány a růstové koeficienty již nejsou používány pro výhledové odhady intenzity dopravy.

Požadujeme proto přepracování dopravní studie, zohlednění kumulace dopravy ze záměrů v zájmovém území a jeho okolí a následnou aktualizaci rozptylové, hlukové studie a vyhodnocení těchto vlivů v rámci dokumentace EIA. 

 

11.  Různé:

Investor, společnost Rodamco, při projednávání dostavby 2. etapy dostavby OC Chodov, sliboval, že předmětné pozemky nezastaví a vybuduje zde park. Ze sociálního hlediska je změna přístupu investora a zneužití výše uvedeného argumentu problematická.

Vzhledem ke značnému deficitu parkování v klidu v okolí záměru požadujeme, aby bylo v nočních hodinách umožněno rezidentům v okolí záměru parkování v garážích posuzovaného záměru. Toto opatření povede ke snížení negativních sociálních dopadů záměru a sníží negativní vnímání záměru ze strany místních obyvatel.

 

Vzhledem k tomu, že záměr není v souladu s územním plánem, měl by být zamítnut.

Pokud bude záměr přepracován tak, že bude v souladu s platným územním plánem, žádáme vzhledem k dále uvedeným skutečnostem, aby byl dále posuzován dle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění.

Zároveň žádáme ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu, abychom byli informováni o všech rozhodnutích správního orgánu a to z titulu osoby, která je záměrem přímo dotčena na svých právech.

 

Vladislav Šimonovský
             předseda výboru spolku