Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zdravotnické zařízení a Domov ...územní řízení

12. 4. 2021

Na úřední desce Prahy 11 byla 9.4.2021 oznámena výzva stavebníkovi. Z dokumentu vybíráme:

VÝZVA

Úřad městské části Praha 11, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, oznámil zahájení územního řízení dne 22.12.2020 pod č. j. MCP11/20/065715/OV/Krt účastníkům řízení, kteří v řádné lhůtě uplatnili své námitky, na jejichž základě stavební úřad dále vyzývá stavebníka, neboť předložená žádost neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a námitek. V souladu s § 86 odst. 4 a podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů


v y z ý v á


stavebníka, aby nejpozději do


30.07.2021


doplnil žádost o tyto údaje a podklady:
1. Aktuální geologický průzkum

2. Aktualizaci dopravně inženýrských podkladů
3. Vyjádření a stanoviska dotčených správců veřejné technické infrastruktury, která budou platná k době vydání rozhodnutí
Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.

Dále je v oznámení uvedeno:

USNESENÍ

Úřad městské části Praha 11, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
I. podle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“


u r č u j e


žadateli, kterým je...

lhůtu k doplnění žádosti podané dne 06.08.2020 ve smyslu výše uvedené výzvy, a to k provedení úkonu ve věci stavby nazvané:


„Zdravotnické zařízení a Domov pro osoby se zdravotním postižením“

do 30.07.2021,

neboť žádost není úplná a nelze ji řádně posoudit a tato lhůta je dostačující k doplnění žádosti o požadované doklady ve výše uvedené výzvě s ohledem na rozsah doplnění.


II. podle § 86 odst. 4 a podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

p ř e r u š u j e
do 30.07.2021,

územní řízení zahájené podáním žádosti dne 06.08.2020 o vydání územního na stavbu nazvanou:


„Zdravotnické zařízení a Domov pro osoby se zdravotním postižením“

..., jelikož žádost neobsahuje všechny podklady nezbytné pro její řádné posouzení.

...

Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.