Jdi na obsah Jdi na menu
 


EIA Bytový park Roztyly II - vyjádření k oznámení záměru

15. 1. 2015

Praha 2. 1. 2014

Vyjádření k oznámení záměru Bytový park Roztyly II (PHA894), dle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

Občanské sdružení Ochrana Roztyl, o. s. nesouhlasí se záměrem Bytový park Roztyly II.

K nesouhlasu nás vedou následující důvody:

 1. Záměr není v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy. 18. 6. 2009 byla vydána úprava územního plánu číslo U 0783/2009, kterou byl změněn kód míry využití z C na F. V metodickém pokynu k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy se uvádí:

A – úprava míry využití území – úprava kódu míry využití území;

úprava se vztahuje pouze ke konkrétně předloženému projektu stavby a s jeho změnou pozbývá platnosti. Provedení úpravy bude pořizovatelem potvrzeno na výkrese, který byl součástí žádosti, a který se tak stává nedílnou součástí rozhodnutí o úpravě. Úprava může být provedena pouze na část funkční plochy, pro kterou je předložena žádost. Tato skutečnost bude v rozhodnutí o úpravě uvedena.

       Záměr uvedený v úpravě obsahoval 119 bytů ve 3 bytových domech a mateřskou školu, která byla umístěna na ploše, ke které se nevztahovala úprava územního plánu. Zelené plochy na terénu mělo být 6 623 m2.

       15. 4. 2010 byla vydána modifikace úpravy U 0783/2009. Pojem modifikace úpravy územního plánu není definován ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., ve „starém stavebním zákoně“ č. 50/1976 Sb., ve správním řádu č. 500/2004 Sb. ani v Územním plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy či v metodickém pokynu k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Konzultacemi na Odboru územního plánu MHMP a ÚRM jsme zjistili, že za modifikaci se považuje nepatrná a nevýznamná změna v dokumentaci projektu. Tomu však v žádném případě nemůže odpovídat modifikace, resp. změna, která nastala v dokumentaci záměru Bytový park Roztyly (ke dni 15. 4. 2010).

       Nová dokumentace obsahuje 9 bytových domů se 195 byty, celková zeleň má mít plochu 5 550 m2, z toho 2 500 m2 na konstrukci, zeleň na terénu tedy představuje pouhých 2 050 m2. Počet bytů se zvětšil více jak 1,6x a zeleň na rostlém terénu ubyla 2x. Navíc v novém projektu se už neuvažuje s mateřskou školou.

       Nová dokumentace představuje naprosto rozdílný záměr, než na který byla vydána úprava územního plánu číslo U 0783/2009. Vydaná modifikace je nezákonná, neboť nerespektuje základní požadavky, za kterých může k modifikaci úpravy územního plánu dojít. Upozorňujeme zároveň na skutečnost, že na www stránkách MHMP lze najít U 0783/2009, v žádném případě ne však změněný projekt.

Na str. 57 – 58 Opatření obecné povahy č.6/2009 je uvedeno:

3.   Náležitosti podnětu na pOŘÍZENÍ úpravy ÚP SÚ HL.M.PRAHY

Podle typu úpravy budou podněty na provedení úprav Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy obsahovat následující podklady:

 

Typ úpravy: A - úprava míry využití území / úprava kódu míry využití území

 1. Záměr na využití území doložený :

A. 1.lokalizací záměru formou snímku pozemkové mapy s vyznačením pozemků, kterých se navrhovaná úprava týká s doložením vlastnického či jiného práva žadatele k předmětným pozemkům, na jehož základě připravuje výstavbu v území.

Vlastnická práva k pozemkům lze doložit výpisem z katastru nemovitostí (snímek pozemkové mapy, výpis z listu vlastníků), případně plnou mocí vlastníka (doloženou výpisem z katastru nemovitostí) nebo nájemní smlouvou; všechny doklady ne starší 3 měsíců.

A. 2.popisem záměru žadatele s určením předmětu záměru, funkce, kapacity stavby, objemu stavby, včetně průkazného výpočtu navrhovaného kódu míry využití území;

A. 3.dokumentací tvořenou územní studií nebo dokumentací k územnímu řízení, která dokládá nároky na úpravu míry využití území a která v dalších stupních projektové dokumentace nebude zásadně měněna.

Obsahem dokumentace požadované úpravy bude :

 • popis stávajícího stavu území dle ÚP SÚ hl.m.Prahy, který má být předmětem úpravy. Přiložit výřez příslušné části ÚP SÚ hl.m.Prahy s uvedením stávajícího kódu  míry využití území s vyznačením plochy, pro kterou je úprava navrhována;
 • situace dokumentující vymezený rozsah funkční plochy  dle ÚP SÚ hl.m.Prahy s navrhovanou úpravou včetně vymezení plochy záměru žadatele (plošně, hranicí), které bude sloužit pro výpočet navrhované míry využití území;
 • průkazný a ověřitelný výpočet pro stanovení nově navrhovaného kódu míry využití území (výpočet koeficientu podlažních ploch - KPP, koeficientu zeleně – KZ; včetně odkazů těchto výpočtů na grafickou přílohu) pro celou funkční plochu dle ÚP SÚ hl.m.Prahy a vymezenou plochu záměru žadatele;
 • popis navrhované úpravy ÚP SÚ hl.m.Prahy  - návrhu nového kódu míry využití území.

Upozorňujeme zejména na část:

A. 3.       dokumentací tvořenou územní studií nebo dokumentací k územnímu řízení, která dokládá nároky na úpravu míry využití území a která v dalších stupních projektové dokumentace nebude zásadně měněna.

Dne 18. 6. 2013 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) sdělení k žádosti o přezkumné řízení modifikace úpravy U 0783/2009 Územnímu plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Toto sdělení obdržel i odbor stavební MHMP. V tomto sdělení se mimo jiné uvádí:

„Předání vyjádření k modifikaci úpravy ÚPSÚ hl. m. Prahy č. 0783 k.ú. Chodov, výstavba bytových domů“, které vydal dne 15. 4. 2010 Útvar rozvoje hl. m. Prahy (dále jen „Útvar rozvoje“) pod č.j. 3450/2010. Uvedené vyjádření není správní akt, protože není vydáno správním orgánem. Příspěvková organizace Útvar rozvoje byla zřízena hlavním městem Prahou, aby vykonávala činnosti spojené se zpracováním územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace a další. Útvaru rozvoje nepřísluší spravovat území hl. m. Prahy.

Předložený záměr je naprosto odlišný od dokumentace uvedené v úpravě U 0783/2009 Územnímu plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, a proto záměr Bytový park Roztyly II není v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Dále upozorňujeme na usnesení Nejvyššího správního soudu (NSS) č. j. 1 Aos 2/2013 – 116 ze dne 17. 9. 2013 a na rozsudek NSS č. j. 1 Aos 2/2013 – 135 ze dne 14. 11. 2013, ze kterých plyne, že koeficient míry využití území nemůže být měněn postupem, kterým se prováděly úpravy územního plánu v Praze, ale postupem, podle kterého vznikají změny územního plánu.

Požadujeme záměr upravit dle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

 1. Zdůvodnění potřeby záměru.

Za naprosto nedostačující považuje zdůvodnění potřeby záměru. V ZUR HMP je uvedeno, že v roce 2040 bude mít Praha bez migrace jen 1 132 000 obyvatel (2011 měla 1 260 000 obyvatel). V místě záměru navíc dochází k překročení hygienických limitů. Za potřebu záměru nelze považovat zhodnocení pozemku a investice developera.

V rozsahu záměru a jeho popisu se uvádí, že se jedná o 5 obytných domů. Na str. 27 v kapitole B.III.3.2. Odpady v době provozu je uvedeno: Při provozu domů bude vznikat odpad z běžného užívání bytů, provozu nebytových prostor a provozu restaurace.

Pokud bude součástí komplexu restaurace či jiné nebytové prostory, požadujeme započítat jejich vlivy na životní prostředí.

      3. Doprava

Doprava v klidu:

Záměr počítá s vybudováním 115 parkovacích stání. Z toho má být 100 stání v podzemních garážích a 15 stání na povrchu. Jedná se o nejmenší možný počet stání, která musí být vybudována podle Vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze. Stavby v zóně 4 (kam Chodov spadá) musí být vybaveny nejméně požadovaným počtem stání. Počet automobilů bude vyšší, než je výpočet podle normy, vzhledem ke služebním automobilům užívaných i k osobnímu využití.

Do dopravy ani dopravy v klidu není započítán provoz restaurace, která je zmíněna na str. 27 záměru.

 

Křižovatka Ryšavého – Komárkova je značně nepřehledná

 1. Ovzduší a klima

Záměr Bytový park Roztyly II ovlivní ovzduší v řešené oblasti.

Imisní limit denních koncentrací pro prachové částice PM10 byl na imisní stanici Pha4-Libuš v roce 2011 překročen 36x. V roce 2012 byl překročen 27x. K 23. 12. 2013 je překročen 32x. (Limit je 35x za rok.) Prostředí v okolí imisní stanice Pha4-Libuš neodpovídá svým charakterem prostředí na Jižním Městě a stanice je více jak 4 km vzdálena od záměru.

Žádná z imisních stanic není umístěna na Jižním Městě, tuto situaci je třeba co nejrychleji změnit.

Další nejbližší imisní stanicí je imisní stanice Pha10-Průmyslová. Tato stanice lépe odpovídá dané lokalitě, a to z důvodu frekventované dálnice D1 a dálničního přivaděče – ul. Ryšavého.

Imisní limit denních koncentrací pro prachové částice PM10 byl na imisní stanici Pha10-Průmyslová v roce 2011 překročen 53x. V  roce 2012 byl překročen 43x. K 23. 12. 2013 je překročen 35x. (Limit je 35x za rok.)

(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/summary/chmu_2013_CZ.html [cit. 2013-12-23])

Evropská unie chce zpřísnit limit tak, aby povolený limit 50 mikrogramů na metr krychlový nesměl být překročen častěji než sedmkrát za rok.

V daném území jsou překračovány hodnoty NO2 a benzo-a-pyrenu.

Na konci listopadu 2013 byl na Kačerově zprovozněn most, území. Všechna tato vozidla od té doby jedou po komunikaci 5. května, která přechází v D1. Všechny použité studie byly vypracovány před zprovozněním nového mostu, a tak tento významný negativní vliv v nich není podchycen. K nápravě dojde až při dobudování vnějšího okruhu kolem Prahy.

Ze zákona o životním prostředí v platném znění (č. 17/1992 Sb.) plyne, že veškeré navrhované zásahy v území musí být provázeny přesvědčivým průkazem, že jejich uskutečněním nedojde k překročení přípustné míry zatěžování a znečišťování prostředí, tedy k nadlimitní zátěži území. Pokud již objektivně v důsledku lidské činnosti existuje v daném území nadlimitní zátěž, tedy protiprávní stav, pak je nutno u navrhovaného zásahu podat přesvědčivý průkaz toho, že provedením tohoto zásahu, případně dalších souběžných opatření v území nedojde ani v minimální míře k přitížení nadlimitní zátěže nebo bude zajištěn pokles zátěže pod předepsané mezní hodnoty – limity.

V území předpokládaného záměru existuje nadlimitní zátěž životního prostředí. Předkládaný záměr nesníží zátěž, ani jeho příspěvek nebude nulový. Takový záměr nemůže být v dané lokalitě (bez adekvátních kompenzačních opatření) podle zákona tedy realizován.

 1. Hluk

Akustická studie uvažuje variantu bez záměru, dále variantu se záměrem, ale pouze s hlukem, který generuje Bytový park Roztyly II. Bytový park Roztyly I není do studie zahrnut.

Požadujeme přepracovat akustickou studii tak, aby zahrnovala i vliv Bytového parku Roztyly I.

Z akustické studie je zřejmé, že záměr se do daného prostředí nehodí. Výstavba domu, ve kterém musí mít obyvatelé 15 – 20 cm před okny skleněnou stěnu, aby byli ochráněni před hlukem je nevhodná. Také je naprosto úděsná představa, že obyvatelé budou žít v bytě, jehož některé místnosti nebudou mít otvírací okna, a tyto místnosti budou větrány přes jiné.

Na str. 56 je uvedeno, že hluk z výstavby v době od 7 do 21 hodin nebude přesahovat limit 65 dB. Nikde však není uvažováno, že území bude zároveň zatíženo dalším obvyklým hlukem.

 1. Vibrace

Pod pozemkem vede trasa metra C v nepříliš velké hloubce. Odrazy vibrací od základů nově budovaných objektů zhorší stav hluku a vibrací u stávajících staveb. Podle Aut. Ing. Marka Novotného, Ph.D., soudního znalce: Projektovaná výstavba ve svém komplexu poškodí všechny okolní stavební objekty a to jak z hlediska technického stavu – praskliny, trhliny atd., tak i současně znehodnotí užívání, vibrace, akustika.

Ve studii Návrh vibroizolace bytového komplexu Roztyly/Chodov vůči hluku šířeného konstrukcí od metra trasy C pro stavební povolení (Bytový park Roztyly – 1. fáze) se uvádí:

Na úplný závěr je nutné připomenout, že daná lokalita je tradičně po generace provozu pražského metra nejnebezpečnější pro přenos hluku konstrukcí /panelové domy z 80. let, rodinné domy z 90. let/. Z těchto důvodů je nutné věnovat maximální pozornost vibroizolaci, neboť navrhované objekty jsou v bezprostřední blízkosti tunelů metra a jsou navzájem provázány, navíc při výskytu spodní vody.

Požadujeme studii vlivu zamýšlené výstavby na stávající zástavbu na sousedních pozemcích, založenou na solidním průzkumu hydrologické a vibrační situace, a předložení řešení eliminace navrhované budoucí výstavby.

      7.  Vliv na zeleň

Zeleň na této ploše patří do souvislé plochy zeleně (Zeleň a rekreace str. 154 Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012). Souvislé plochy zeleně jsou významné prvky městského systému zeleně ve vztahu k urbanistické kompozici. Tato zeleň bude zničena. V území budou vykáceny hodnotné dřeviny (zřejmě proto, aby bylo možno domy nazývat Rezidence letokruhy - http://www.bytyroztyly.cz/, jak je nazván Bytový park Roztyly – 1. etapa).

 1. Vliv na faunu a floru

Na základě vyjádření České ornitologické společnosti existuje důvodné podezření, že území, kam má být Bytový park Roztyly II umístěn, je hnízdištěm slavíka obecného, zvláště chráněného druhu, zařazeného ve vyhlášce č.395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi druhy ohrožené.

Na lokalitě byly rovněž zaznamenány opakované přímé nálezy a záznamy z ultrazvukového detektoru netopýra rezavého (Nyctalus noctula). Všechny druhy netopýrů vyskytující se v ČR jsou chráněny zákonem č.114/1992 Sb. v platném znění. Právní ochraně podléhají jak jedinci, tak jejich místa výskytu (přirozené i umělé úkryty, loviště). Netopýři jsou chráněni také zákony ze stran EU (směrnice o stanovištích č. 92/43/EEC) a dalších mezinárodních dohod (Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů - EUROBATS, Bonnská úmluva, Bernská úmluva), které jsou naší legislativou považovány za součást právního řádu.

Lokalita je rovněž známa výskytem houby měcháč písečný, jehož výskyt je na území Prahy a České republiky ojedinělý.

Realizací záměru dojde k negativnímu ovlivnění chráněných druhů živočichů, a proto požadujeme, aby si investor nejprve zajistil výjimku z ochrany zvláště chráněných živočichů v souladu s §56 zákonem č.114/1992 Sb., v platném znění .

 1. Hydrogeologické poměry

Územím v minulosti procházelo koryto Roztylského potoka, jehož prameniště je nedaleko. Roztylský potok se vlévá do Kunratického potoka. Tato skutečnost může být příčinou vysoké hladiny spodní vody. V celém záměru se vůbec neobjevuje zmínka o Roztylském potoce.

 1. Vliv na krajinný ráz

V těsné blízkosti navrhovaného záměru se nacházejí dvoupodlažní rodinné domy. Proto nelze tvrdit, že výška navrhovaných objektů bude mírně vyšší, než je jejich výška (str. 67). Záměr je navrhován v urbanistickém obvodě (UO 513), ve kterém jsou nejvyšší budovy šestipodlažní. Panelové domy (8 – 12 pater), o kterých se záměr zmiňuje (str. 66), patří do jiného UO a od UO 513 je odděluje komunikace Ryšavého.

Výstavba navrhovaných objektů v těsné blízkosti nižších rodinných domů naruší krajinný ráz. Aby tato situace nenastala, byl kód míry využití na dané ploše stanoven koeficientem C.

 1. Vlivy na hmotný majetek

Vzhledem k argumentům uvedeným v bodě 6 tohoto vyjádření bude záměr mít negativní vliv na majetek obyvatel okolních domů.

 1. Porovnání variant řešení

Záměr je navrhován v jedné variantě prostorového i funkčního využití.

Požadujeme, aby byla uvažována varianta, která by byla v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy bez provedené úpravy, tzn. s kódem míry využití území C.

      13. Další skutečnosti

Záměr je pro danou lokalitu předimenzovaný. Pro splnění hygienických limitů je nutno stavbu opatřit prvky, které budoucím obyvatelům budou znepříjemňovat život. Zároveň záměr bude mít negativní vliv na majetek současných obyvatel v okolí budovaného záměru.

Záměr nijak neřeší problém s nárůstem obyvatel na Roztylech. Nepřispívá k navýšení míst v mateřských školách a školách základních, předpokládá, že budoucí obyvatelé budou využívat již v místě vybudované služby. Tím vším se zhorší životní prostředí pro obyvatele nejen domů bezprostředně sousedících s novými stavbami, ale všech obyvatel v lokalitě Roztyly.

V záměru se uvádí, že stavební práce budou vykonávány 5 – 7 dní v týdnu 1. etapa 13 měsíců a 2. etapa dalších 13 měsíců. Tzn., že obyvatelé v okolí budou více jak 2 roky denně obtěžováni negativním dopadem stavby. Nesouhlasíme, aby stavba probíhala i o dnech pracovního volna a klidu.

Všechny uvedené body ukazují, že se zhorší životní podmínky a faktor pohody obyvatel žijících v okolní zástavbě.

Výše uvedené skutečnosti jsou zásadního charakteru, a žádáme proto, aby byl záměr dále posuzován dle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění, případně v dané lokalitě a v předložené podobě zcela zamítnut.

Zároveň žádáme ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu, abychom byli informováni o všech rozhodnutích správního orgánu a to z titulu osoby, která je záměrem přímo dotčena na svých právech.