Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bytový park Roztyly - Rozhodnutí odboru výstavby P11

8. 2. 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415
Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 111
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sp.značka: OV/12/075695/Lev
Č.j.: MCP11/12/075917/OV/Lev Praha, dne 28.12.2012
Vyřizuje: Ing. Jana Levická
OZNÁMENÍ
POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Společnost ALBORG-DEVELOPMENT a.s., IČ 27419037, Thámova 183, 186 00 Praha 8-Karlín,
kterou zastupuje Ing. Věra Procházková, Zahradníčkova 18, 150 00 Praha 5, (dále jen "žadatel")
podala dne 12.5.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
"Bytový park Roztyly"
na pozemcích parc. č. 3322/1 a 3323/1 (vlastní stavba) a dále parc.č. 3336/65, 3336/66, 3336/68, 3336/69,
3336/197, 2117/15, 3323/2 a 2117/393 (inženýrské sítě), vše k.ú. Chodov, v prostoru mezi ulicemi
Komárkova a Ryšavého.
Rozhodnutím odboru stavebního Magistrátu hlavního města Prahy sp. zn. S-MHMP 941739/2011/OST/Fr
ze dne 6. 11. 2012 bylo rozhodnutí Úřadu městské části Praha 11, odboru stavebního
č.j. MCP11/11/046679/OV/Hr ze dne 30. 6. 2011, kterým byla výše uvedená stavba umístěna, zrušeno a
věc byla vrácena k novému projednání.
Úřad Městské části Praha 11, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon") a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve
znění pozdějších předpisů oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a
současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
7. února 2013 (čtvrtek) v 10.00 hodin
se schůzkou pozvaných do zasedací místnosti č. 119, Vidimova 1325, Praha 4.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad Městské části Praha 11, odbor výstavby, úřední dny: Po 8 - 16.30
hod a St 8 - 17.30 hod.).
Poučení:
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí
vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, až do doby veřejného
ústního jednání vyvěšena na místě navrhované stavby, a to při Komárkově ulici u trafostanice a na
protější straně u pěší komunikace ke stanici metra (u odbočky k curlingové hale). Tato informace
bude současně vyvěšena při úřední desce ÚMČ Praha 11 - Opatovská č.p. 874, Praha 4. Obsahové
náležitosti informace podle § 87 odst. 2 stavebního zákona stanoví prováděcí právní předpis.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
Č.j. MCP11/12/075918/OV/Lev str. 2
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
otisk úředního razítka
Ing. Jana Levická.
oprávněná úřední osoba
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne ................... sejmuto dne .......................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (do vlastních rukou)
Ing. Věra Procházková, Zahradníčkova 18, 150 00 Praha 5
Hl. m. Praha zastoupené Útvarem rozvoje města, IDDS: c2zmahu
ostatní účastníci (doručení veřejnou vyhláškou)
ÚMČ Praha 11 - úřední deska, Opatovská č.p. 874, 149 00 Praha 4
dotčené orgány
Hygienická stanice hl. m. Prahy, pobočka Praha - jih, IDDS: zpqai2i
HZS hl.m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
MHMP - odbor životního prostředí, IDDS: 48ia97h
MHMP - odbor územního plánu, IDDS: 48ia97h
MHMP - odbor dopravních agend, IDDS: 48ia97h
MHMP - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, IDDS: 48ia97h
MHMP - odbor bezpečnosti a krizového řízení, odd. ochrany obyvatelstva, IDDS: 48ia97h
ÚMČ Praha 11 - OŽP, Vidimova č.p. 1325, 149 41 Praha 4
ÚMČ Praha 11 - OSM, odd. dopravy a silniční správní úřad, Ocelíkova č.p. 672/1, 149 00 Praha 4
Státní energetická inspekce-ÚI, IDDS: hq2aev4
Č.j. MCP11/12/075918/OV/Lev str. 3
na vědomí
ALBORG-DEVELOPMENT a.s., IDDS: yqhcp59
MČ Praha 11 zastoupená ÚMČ Praha 11 - OÚR, Ocelíkova č.p. 672, 149 41 Praha 4
Útvar rozvoje HMP, evidence ÚR, pí. Faktorová, IDDS: c2zmahu
Co: OV

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář