Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bytový park Roztyly - námitky sdružení

8. 2. 2013

Občanské sdružení Ochrana Roztyl, o. s.

Blatenská 2179/3

148 00 Praha 4 - Chodov

ochranaroztyl@email.cz

IČO: 22885820

 

Městská část Praha 11

Odbor výstavby

Vidimova 1325

149 00 Praha 4

 

 

Praha 4. 2. 2013

 

 

 

 

 

Námitka účastníka územního řízení k umístění stavby Bytový park Roztyly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občanské sdružení Ochrana Roztyl, o. s. podává námitku účastníka územního řízení k umístění stavby Bytový park Roztyly z následujících důvodů:

 

1.        Záměr Bytový park Roztyly není v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy. 18. 6. 2009 byla vydána úprava územního plánu číslo U 0783/2009, kterou byl změněn kód míry využití z C na F. V metodickém pokynu k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy se uvádí:

 

 

A – úprava míry využití území – úprava kódu míry využití území;

 

 

 

úprava se vztahuje pouze ke konkrétně předloženému projektu stavby a s jeho změnou pozbývá platnosti. Provedení úpravy bude pořizovatelem potvrzeno na výkrese, který byl součástí žádosti, a který se tak stává nedílnou součástí rozhodnutí o úpravě. Úprava může být provedena pouze na část funkční plochy, pro kterou je předložena žádost. Tato skutečnost bude v rozhodnutí o úpravě uvedena.

 

 

 

       Záměr uvedený v úpravě obsahoval 119 bytů ve 3 bytových domech a mateřskou školu, která byla umístěna na ploše, ke které se nevztahovala úprava územního plánu. Zelené plochy na terénu mělo být 6 623 m2.

 

 

 

       15. 4. 2010 byla vydána modifikace úpravy U 0783/2009. Pojem modifikace úpravy územního plánu není definován ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., ve „starém stavebním zákoně“ č. 50/1976 Sb., ve správním řádu č. 500/2004 Sb. ani v Územním plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy či v metodickém pokynu k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Konzultacemi na Odboru územního plánu MHMP a ÚRM jsme zjistili, že za modifikaci se považuje nepatrná a nevýznamná změna v dokumentaci projektu. Tomu však v žádném případě nemůže odpovídat modifikace, resp. změna, která nastala v dokumentaci záměru Bytový park Roztyly (ke dni 15. 4. 2010).

 

       Nová dokumentace obsahuje 9 bytových domů se 195 byty, celková zeleň má mít plochu 5 550 m2, z toho 2 500 m2 na konstrukci, zeleň na terénu tedy představuje pouhých 2 050 m2. Počet bytů se zvětšil více jak 1,6x a zeleň na rostlém terénu ubyla na méně než 1/3 původní plochy. Navíc v novém projektu se už neuvažuje s mateřskou školou.

       Nová dokumentace představuje naprosto rozdílný záměr, než na který byla vydána úprava územního plánu číslo U 0783/2009. Vydaná modifikace je nezákonná, neboť nerespektuje základní požadavky, za kterých může k modifikaci úpravy územního plánu dojít. Upozorňujeme zároveň na skutečnost, že na www stránkách MHMP lze najít U 0783/2009, v žádném případě ne však změněný projekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.        Záměr Bytový park Roztyly neprošel zjišťovacím řízením podle zákona č. 100/2001 Sb. Nový projekt 9 obytných domů s 195 byty byl naprosto účelově rozdělen do dvou či více etap. Současná etapa výstavby 4 bytových domů, ve kterých má být 87 bytů, je z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. podlimitním záměrem, neboť pro tyto byty je potřebných právě 98 parkovacích stání, což je číslo menší než 100, které určuje, zda záměr musí být zařazen do zjišťovacího řízení.

 

 

 

 

Je nutno konstatovat, že účelové obcházení zákona je trestné. Žadatel o vydání územního rozhodnutí podle již uskutečněných kroků počítá s výstavbou všech dalšíchdevíti obytných domů v daném lokalitěúzemí.

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že investor koupil i sousední pozemek (plocha s funkčním využitím VV) a různými aktivitami se snaží o změnu funkčního využití na OB, lze se domnívat, že další výstavba bytových domů je plánována i na této sousední ploše.

 

 

 

 

Příslušný správní orgán by měl trvat na tom, aby žadatel předložil celý projekt ke zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., ve kterém se rozhodne, zda záměr bude či nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. Za současné situace není možné zodpovědně zhodnotit vliv záměru na životní prostředí.

 

Upozorňujeme, že i původní projekt uvedený v příloze úpravy územního plánu U 0783/2009, je nadlimitním záměrem a měl projít nejméně zjišťovacím řízením podle zákona č. 100/2001 Sb.

 

3.        Stavba má vyrůst v ochranném pásmu metra. V daném místě vedou tubusy metra velmi blízko pod povrchem. Hluk a vibrace se budou v každém případě šířit do nově postavených domů. Přes základovou desku se však dostanou i k současné zástavbě rodinných domů. Požadujeme, aby zvolené řešení, (pokud vůbec bude územní řízení pokračovat k výše uvedeným našim zásadním námitkám), bylo takové, které nejméně umožní přenos vibrací. Otázkou stále zůstává, zda je možné stavbu v takovéto blízkosti tubusů metra založit, aby nebyla stavba metra jakkoli negativně ovlivněna a nebyla ohrožen provoz metra či dokonce jeho bezpečnost.

 

4.        V záměru nejsou započteny kumulativní vlivy od ostatních záměrů, které by se měly realizovat v nejbližším okolí. V těsném sousedství jde o Obytný soubor Na Výhledu, dále záměr Prague Eye Towers. To jsme zde zmínili pouze záměry ve stejném UO 513. Dále existuje ještě spousta dalších záměrů v katastrálním území Chodov, které by měly být započteny do kumulace vlivů na životní prostředí, dopravu apod.

 

 

 

 

Ochrana Roztyl, o. s.

 

Vladislav Šimonovský

předseda občanského sdružení

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář