Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy schválené 19. 5. 2015

29. 4. 2016

Stanovy spolku

Ochrana Roztyl, z. s.

 

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Spolek Ochrana Roztyl, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990  Sb., o sdružovaní občanů, ve znění pozdějších předpisů. Sídlem spolku je Blatenská 2179/3, 148 00 Praha 4 - Chodov.


Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružili zastánci  ochrany přírody a krajiny k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.


Čl. 3
Účel spolku

1.    Základním účelem spolku:

a)    ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku,

b)    ochrana životního prostředí,

c)    ochrana veřejného zdraví a zdravých životních podmínek,

d)    zastavení úbytku zeleně v území Horních Roztyl, Prahy 11 a okolí,

e)    ochrana zemědělského půdního fondu,

f)    rozvoj občanské společnosti.

2.    Dalším účelem je:

 1. zachování stávající zeleně a ostatních ploch v lokalitě Horní Roztyly a okolí, dále jen „lokalita“,
 2. integrace občanů do procesu rozhodování o územním rozvoji Prahy 11,
 3. prosazování kvalitního života a zdravého životního prostředí v lokalitě,
 4. ochrana stávajících a prosazování nových klidových zón v lokalitě,
 5. zajištění dopravy v klidu v lokalitě.


Čl. 4
Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 3, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 1. praktické činnosti ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty,
 2. organizováním kampaní a petičních akcí na ochranu přírody a životního prostředí v  lokalitě,
 3. spolupráce s jinými spolky s podobným cílem,
 4. účastí ve správních i jiných řízeních, v souladu s oprávněnými cíli spolku,
 5. poskytováním obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí.


Čl.  5
Členství ve spolku

1.   Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která souhlasí s cíli spolku.

2.   Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

3.   Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

4.   Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

5.    Člen spolku má právo zejména:

 1. účastnit se veškeré činnosti spolku,
 2. volit výbor a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

c)    posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

d)    předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

6.    Člen spolku je povinen zejména:

 1. dodržovat stanovy, jednat v souladu s cíli spolu, nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu s činností spolku,
 2. hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí v souladu s cíli spolku,
 3. sdělovat výboru spolku změny údajů uvedených v přihlášce.

7.    Členství ve spolku zaniká:

 1. doručením písemného oznámení výboru spolku o vystoupení,
 2. úmrtím člena,
 3. zánikem spolku,
 4. vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen dvakrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze, nebo pro hrubé porušování stanov.

8.    Seznam členů je uložen na adrese spolku a na požádání je přístupný k nahlédnutí každému členu spolku.


Čl. 6
Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 1. členská schůze,
 2. výbor spolku.

 

Čl. 7
Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
 1. projednává činnost spolku,
 2. schvaluje stanovy spolku změnu těchto stanov,
 3. volí a odvolává členy výboru, funkční období je pět let,
 4. schvaluje výroční zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
 5. vylučuje členy spolku,
 6. schvaluje rozpočet spolku,
 7. stanoví výši, splatnost a způsob platby členských příspěvků,
 8. rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se spolku,
 9. rozhoduje o zániku spolku.
 1. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 2. Členskou schůzi svolává výbor spolku dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Požádá-li o svolání členské schůze písemně 1/3 všech členů spolku, je výbor povinen do 1 měsíce od doručení žádosti členskou schůzi svolat. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá výbor členům spolku elektronickou poštou na kontaktní email uvedený v přihlášce, a to nejpozději 20 dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději 10 dní před konáním zasedání členské schůze zasílá výbor členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
 3. Členská schůze je usnášeníschopná v případě, že se jí zúčastní nejméně polovina všech členů spolku; každý člen má jeden hlas Není-li tomu tak, je výbor povinen svolat do 1 měsíce náhradní členskou schůzi. K platnému usnesení je nutný nadpoloviční souhlas účastníků členské schůze, nestanoví-li stanovy v konkrétním případě jinak. V případě, že stanovy spolku vyžadují potřebný souhlas všech členů sdružení, může být tento souhlas vyjádřen jednotlivými členy také mimo členskou schůzi na jedné či více listinách, které obsahují označení záležitosti, k níž je souhlas vydáván, datum a podpisy členů spolku.
 4. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odstavcem 3 č. 7 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem 2/3 přítomných členů spolku.
 5. Zápis z členské schůze je zveřejněn na www stránkách spolku nebo zaslán členům na jejich emailové adresy.

 

Čl. 8
Výbor spolku

 1. Výbor je statutárním orgánem spolku, za svou činnost odpovídá členské schůzi. Výbor se skládá ze tří členů, a to předsedy, místopředsedy a člena výboru. Uvedení funkcionáři jsou voleni na členské schůzi na období 5 let. Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Výbor sestavuje výroční zprávu o činnosti spolku za uplynulé období.
 2. Pokud počet členů výboru neklesl pod polovinu, může výbor kooptovat další členy do nejbližšího zasedání členské schůze.
 3. Za spolek jedná jeho předseda a místopředseda, a to každý z nich samostatně. Za spolek může jednat i jiná osoba na základě plné moci udělené předsedou či místopředsedou spolku.

 

Čl. 9

Hospodaření spolku

1.   Spolek hospodaří s příspěvky členů, se získanými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

2.   S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy spolku na každé členské schůzi.

3.    V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana přírody a krajiny.

 

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

Stanovy spolku Ochrana Roztyl, z. s. byly projednány, změněny a schváleny členskou schůzí Ochrana Roztyl, o. s. konanou dne 19. 5. 2015 v Praze.

 

Účinnost od 19. 5. 2015

V Praze 19. 5. 2015

Vladislav Šimonovský
                                                                                       předseda výboru spolku