Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření k záměru EIA Na Výhledu

6. 12. 2012

Magistrát hlavního města Prahy                                Občanské sdružení Ochrana Roztyl, o. s.

odbor ochrany prostředí                                            Blatenská 2179/3

Jungmannova 35/29                                                  148 00 Praha 4 - Chodov

111 21 Praha 1                                                          ochranaroztyl@email.cz

                                                                                  IČO: 22885820

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Praha 29. 11. 2012

 

 

 

Věc:  Vyjádření nesouhlasu k oznámení záměru Obytný soubor Na Výhledu (PHA836), dle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

 

 

Občanské sdružení Ochrana Roztyl, o. s. nesouhlasí se záměrem Obytný soubor Na Výhledu.

 

K nesouhlasu nás vedou následující důvody:

 

 

1.        V kapitole B.1.4 str. 17 Oznámení záměru jsou uvedeny čtyři záměry, které jsou v okolí záměru OS Na Výhledu připravovány. Chybí však záměry, které jsou v těsném sousedství záměru OS Na Výhledu.

Jedná se o Bytový park Roztyly, jehož první etapa je v současnosti v územním řízení. Tento záměr má mít celkem 3 etapy a má vyrůst na celém nezastavěném území, které leží severozápadně od ulice Hrdličkova.

Dalším velkým záměrem ve stejném urbanistickém obvodě (UO 513) je projekt Prague Eye Towers, u kterého bylo po více jak pěti měsících posuzování rozhodnuto, že nemá vliv na životní prostředí.

Požadujeme, aby se při posuzování záměru OS Na Výhledu započetla kumulace vlivů s výše uvedenými záměry, a to ve všech posuzovaných hlediscích.

 

 

2.        Záměr není v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy. V kapitole B.1.5 str. 18 Oznámení záměru je pro plochu současného veřejného parkoviště Hrdličkova – Blatenská, nacházejícího se na pozemku parc.č. 2117/337 v k.ú. Chodov, uvedeno: Míra využití území s všeobecně obytnou funkcí (OV) je kód H. Toto tvrzení je nepravdivé, neboť:

Ve stabilizovaném území není stanovena míra využití území. Z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti.

Budovy mají vyrůst v UO 513 – Jižní Město II – sever (sidliště Jižní Město II – Horní Roztyly 7. soubor, 7. stavba), kde je současná zástavba maximálně 6-tipodlažní.

Plocha parc.č. 2117/342 v k.ú. Chodov má stanoven úpravou územního plánu kód míry využití území G (původně měla přiřazen kód D). To však neznamená, že kód G musí být využit.

Požadujeme, aby veškeré výpočty, které počítají s mírou využití území H, byly k výše uvedenému odmítnuty a nová výstavba nepřekročila výškovou hladinu v území.

 

Změna míry využití území plocha parc.č. 2117/342 v k.ú. Chodov byla provedena v rozporu se zákonem, jak vyplývá z vyjádření nadřízeného orgánu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ze dne 23. 1. 2012 č.j. 37 851 – 81/865. Na tento rozpor byl Magistrát hl. města Prahy upozoroňován a to bez jakékoliv reakce, přestože je povinen se v rámci územního plánovaní pokyny MMR řídit a zjištěné rozpory nezodkladně odstranit.

 

Stavba je tedy v rozporu s platným územním plánem sídelního celku.

 

 

3.        V kapitole C.2. str. 46 Oznámení záměru se uvádí: Širší území v okolí lokality plánované výstavby představuje vysoce urbanizovanou krajinu s panelovou obytnou zástavbou, doplněnou objekty občanské vybavenosti a s poměrně hustou sítí komunikací a pěších cest, doplněnou velkoplošnými povrchovými parkovišti. V místě těchto parkovišť měly dle původního záměru výstavby sídlišť vzniknout parkovací domy. K tomu ale nikdy nedošlo.

Toto tvrzení je nepravdivé. Podle původní dokumentace, kterou má naše občanské sdružení k dispozici, se na parkovišti parc.č. 2117/337 v k.ú. Chodov nikdy s výstavbou parkovacích domů nepočítalo. Podle této dokumentace měly vzniknout dvoupodlažní garáže na současné zelené ploše parc.č. 2117/342 v k.ú. Chodov. První podlaží mělo být částečně zapuštěné do terénu a střechy garáží měly být zatravněny (což bylo v 80. letech 20. stol. velmi ekologické myšlení). K vybudování garáží však pro nedostatek finančních prostředků na konci 80. let 20. stol. bohužel nedošlo. Parkoviště i garáže byly plánovány jako občanská vybavenost v UO 513. V žádném případě se nepočítalo s výstavbou dalších obytných domů na uvedených dvou plochách.

 

Kapitola C.2. str. 55 Oznámení záměru: ptáci:

Kromě uvedených druhů se v území vyskytují také: sýkora koňadra, sýkora modřinka, dlask tlustozobý, pěnkava obecná, bažant obecný. Z živočichů se v dané lokalitě, byť zcela sporadicky, dle zjištění a nálezů místních obyvatel nachází i druhy chráněné a to např. ropucha obecná, Při zpracování této části oznámení nikdo podrobnější průzkum a dotazy mezi místním obyvatelstvem nedělal. Požadujeme doplnit o dlouhodobé sledování výskytu chráněných živočichů v lokalitě a to ve všech ročních obdobích, jelikož v lokalitě se vyskytují migrační stezky těchto živočichů. Záchrana těchto stezek není vůbec řešena.

 

 

4.        Vlivy na obyvatelstvo

a)      Doprava:

V UO 513 – Jižní Město II – sever vzroste doprava. Křižovatka ulic Hrdličkova a Ryšavého, která je nepřehledná a nepříliš bezpečná (došlo zde již k několika závažným dopravním nehodám) bude více zatížena a nebezpečí nehod vzroste. V současné době někteří obyvatelé používají ulici Kaplanovu k tomu, aby na ulici Ryšavého vyjeli na křižovatce s ulicí Kloknerovou. Výstavbou obytného souboru bude tato možnost ztížena a veškerá doprava bude vedena křižovatkou Hrdličkova – Ryšavého. Bezpečný výjezd bude dále ztížen výstavbou protihlukové stěny, která zhorší výhled do křižovatky z ulice Hrdličkova.

Požadujeme řešení křižovatky Hrdličkova – Ryšavého z hlediska bezpečnosti a kapacity vyřešit jejím zahloubením. Není zcela uvažováno se sloučením vlivů dopravy plánováných významných staveb v okolí a to především dostavby Centra Chodov a stavby Bytový park Roztyly a Prague Eye Towers.

 

b)     Doprava v klidu:

Zrušení parkoviště Hrdličkova velmi zkomplikuje dopravu v klidu v uvedené lokalitě.

Nabízená parkovací místa v navrhovaném objektu dopravu v klidu nevyřeší, neboť se stále navyšuje počet aut připadajících na rodinu a také je zde důvodná obava, že místa obsadí noví rezidenti, kteří budou vlastnit více aut než jedno.

Nedá se také garantovat cena, za kterou budou parkovací místa nabízena, neboť se jedná o soukromého vlastníka.

Požadujeme zachování současného parkoviště, které bylo postaveno jako nedílná občanská vybavenost a zkolaudováno spolu s prvními obytnými domy v UO 513.

 

V studii dopravy v klidu jsou uváděny nepřesné údaje, týkající se počtu nahrazovaných parkovacích míst za současné parkoviště. Na místě stávajícího parkoviště dle provedeného sledování fakticky parkuje cca 200 osobních vozidel. Navržená náhrada je tedy zcela nevyhovující a nepravdivá co do počtu nutných parkovacích míst. Též otázka nutných parkovacích míst pro obsluhu plánovaných ordinací v objektu se zcela nedostatečná. Plánované počty jsou dle zjištění na obdobném místě u Polikliniky Šustova, Praha Chodov cca poloviční oproti faktickému zatížení parkoviště pacienty. Požadujeme provést srovnání skutečné potřeby na obdobném místě např. Polikliniky Šustova, Praha 4 Chodov.

 

c)      Proslunění a osvětlení:

Obytný soubor negativně ovlivní stávající domy v Hrdličkově a Blatenské ulici. V objektu 3117/143 se zhorší denní osvětlení a také doby proslunění. Jedna místnost se stane nevyhovující z hlediska osvětlení a tři místnosti z hlediska doby proslunění. (Studie dopadu stavby na denní osvětlení a proslunění sousedního objektu na ulici Blatenské, str. 4, 6.) Za naprosto nepřijatelný považujeme závěr studie. Nevyhovující hodnoty v denním osvětlení a v době proslunění nejsou způsobeny vlastním objektem. Projektanti sidliště Jižní Město II – Horní Roztyly 7. soubor, 7. stavba považovali parkoviště parc.č. 2117/337 v k.ú. Chodov za nedílnou součást 7. souboru, 7. stavby. Navrhli proto domy, které odpovídaly požadovaným normám s tím, že prostor parkoviště, jako občanské vybavenosti, zůstane nezastavěný.

Požadujeme úpravu záměru tak, aby nedošlo k nedovolenému zastínění objektů v Hrdličkově a Blatenské ulici. Uvádíme, že zastínění je způsobeno nedovolenou výškou plánované výstavby a zastavěním plochy bývalého parkoviště, kdy se v projektu původního sídelního celku se zástavbou parkoviště nepočítalo i s ohledem na míru proslunění.

 

d)     Ovzduší a klima:

Záměr obytný soubor na výhledu ovlivní ovzduší v řešené oblasti.

V Rozptylové studii (str. 5) se uvádí, že imisní limit pro prachové částice PM10 byl na imisní stanici Libuš byl v roce 2011 překročen 36x. tento údaj lze nalézt na www stránkách ČHMÚ. Dále se však na stejném zdroji dá dohledat, že ve dvou dnech (2. 1. 2011 a 5. 3. 2011), kdy byla nad územím Prahy inverze a špatné rozptylové podmínky, byla stanice Libuš mimo provoz. Z toho je zřejmé, že imisní limit byl překročen 38x. V letošním roce je k 28. 11. 2012 překročen již 25x.

Na str. 8 ve stejné studii je uvedena větrná růžice. Není uvedeno, kdo a jakým způsobem větrnou růžici zpracoval. Na základě dlouhodobých osobních zkušeností víme, že nad terénem převažuje severozápadní proudění, je podpořeno morfologií terénu, k proudění dochází podél svahu zvedajícího se od stanice metra Roztyly k Hrdličkově ulici.

Na str. 15 jsou uvedeny referenční body, ve kterých je počítán imisní příspěvek ke koncentracím částic PM10. Referenční bod není v místě zahrady MŠ Blatenská ani na sousedním dětském hřišti, i když v jejich těsné blízkosti je odvětrání garáží. MŠ a hřiště leží ve směru proudění.

Rozptylová studie k výpočtu emisí, které vzniknou provozem záměru, využívá imisní model ATEM. Na www stránkách firmy, která vyvíjí imisní model ATEM http://www.atem.cz/atem.html je uvedeno: Metodika neumožňuje stanovit hodnoty koncentrací za velmi nízkých rychlostí větru a bezvětří. Model tedy nelze použít v době špatných rozptylových podmínek. Z tohoto důvodu budou výsledné hodnoty imisních příspěvků v době špatných rozptylových podmínek vyšší, než jsou uvedené.

Požadujeme zjištění imisního příspěvku v referenčním bodě v místě dětského hřiště a v místě zahrady MŠ Blatenská a to v částech, které jsou nejvíce ohroženy odvětráním garáží.

Nesouhlasíme se zvýšením imisních hodnot, které zhorší kvalitu ovzduší v dané lokalitě a už vůbec nesouhlasíme se zhoršením kvality ovzduší v místě MŠ a dětského hřiště, které existují již více jak 20 let.

Zároveň uvádíme, že výpočty nevycházejí ze skutečnosti zjištěné dlouhodobým měřením, ale z průměrných údajů z roku 2010, které jsou nepochybně v důsledku zvýšení provozu a míry zastavění výrazně překračovány.

 

Dle studie jsou v současnosti již imisní limity překračovány, není tedy přípustné další zatížení imisemi z přivedené dopravy bez reálného posouzení vlivu na zdraví obyvatel a to např. dlouhodobým měřením a následných vyhodnocením dopadů na zdraví. Studie zcela neřeší povětrnostní vlivy větrů, které přivádějí do lokality imise z přivaděče dálnice D1, který je v těsné blízkosti.

 

Studie zcela nebere v úvahu synergický efekt budoucí plánované výstavby a to především vliv dopravy do dostavby Centra Chodov a stavby Bytový park Roztyly a Prague Eye Towers.

 

 

e)      Hluk:

Vzhledem ke skutečnosti, že hodnoty hluku převyšují povolené limity, má být podél ulice Ryšavého vybudována protihluková stěna.

Výstavbou protihlukové stěny zanikne významné vyhlídkové místo, které je vyznačeno v Územně analytických podkladech hlavního města Prahy z roku 2012 i z roku 2010. Protihluková stěna ztíží výhled do křižovatky Hrdličkova – Ryšavého pro automobily vyjíždějící z Hrdličkovy ulice. Blíže k metru Roztyly má být také po stejné straně ulice Ryšavého vybudována protihluková stěna (Bytový park Roztyly). To povede k tomu, že automobily se budou po ulici Ryšavého pohybovat v jakémsi koridoru, který bude svádět k jejich vyšší rychlosti, která následně povede k ještě větší nebezpečnosti křižovatky Hrdličkova – Ryšavého.

UO 513 a UO 612 (Zelené, Červené a Okrové sídliště) jsou sice rozděleny komunikací Ryšavého, ale v určitých funkcích tvoří společný celek (společné nákupní centrum, společná škola na Pošepného náměstí). Proto i z architektonického hlediska je důležité vizuální propojení. Protihluková stěna by atomizovala jednotlivé oblasti a z UO 513 by pro jeho obyvatele vizuálně vytvořila uzavřené osamocené gheto.

Nesouhlasíme se zánikem významného vyhlídkového místa a s optickým uzavřením UO 513 vzhledem k UO 612.

 

f)       Vibrace

Pod pozemkem parc.č. 2117/337 v k.ú. Chodov vede trasa metra C v nepříliš velké hloubce. Otřesy, které provoz metra způsobuje, pociťují obyvatelé v ulicích Blatenská a Hrdličkova již od kolaudace domů (hlavně ve večerních a nočních hodinách). Odrazy vibrací od základů nově budovaných objektů zhorší stav hluku a vibrací u stávajících staveb.

Navrhovaný záměr dopad a intenzitu těchto vibrací vůbec neřeší, přestože objekt dle studie má být napojen na tubus metra, pod ním vedoucí. Objekt vytvoří fakticky zesilovač vibrací z tunelu metra.

Požadujeme studii vlivu zamýšlené výstavby na stávající zástavbu na sousedních pozemcích, založenou na solidním průzkumu hydrologické a vibrační situace, a předložení řešení eliminace navrhované budoucí výstavby.

 

Při zakládání stavby (str. 26 a 27 Oznámení) bude docházet k silným vibracím šířícím se do okolí. Tyto vibrace negativně ovlivní stávající výstavbu v ulicích Blatenská a Hrdličkova. Není vůbec řešen způsob a řešení udržení čistoty komunikací a přilehlých ploch při výstavbě.

 

 

5.        Vlivy na zeleň:

Parc.č. 2117/342 v k.ú. Chodov byla celá léta udržována jako zelená plocha, která byla obyvateli využívána nejen k venčení psů (jak je uvedeno v oznámení záměru). V letošním roce (2012) ji však majitel nechal posekat pouze jednou na jaře, a proto nyní vypadá jako neudržovaná. Hovořit tedy o tom, že z hlediska zeleně se nejedná o lokalitu s kvalitní zelení je velmi problematické, neboť se jedná pouze o subjektivní nepodložený názor. Zeleň na této ploše patří do souvislé plochy zeleně. Souvislé plochy zeleně jsou významné prvky městského systému zeleně ve vztahu k urbanistické kompozici. Zeleň, která má být při realizaci záměru vysazena určitě nebude patřit do hodnotných ploch zeleně.

Stromy a dřeviny byly vysázeny na konci 80. let 20. stol., jsou tedy již více jak 20 let staré. Obyvatelé jsou rádi, že již žijí ve stabilizovaném území.

Považujeme vykácení již vzrostlých stromů a keřů za nepřijatelné, nově vysazeným bude zase řadu let trvat, než dorostou velikosti a mohutnosti současných.

Zvýše uvedeného plyne, že záměr bude mít významný vliv na zeleň. Náhrada stávající zeleně a oddychových ploch řešena není.

 

 

6.        Vliv na povrchové a podzemní vody:

V posuzované oblasti je vysoká hladina spodní vody. Masivní zástavba může způsobit problémy s podmáčením u sousedních již více jak 20 let stojících objektů. Hydrogeologický průzkum předložen nebyl.

 

 

 

 

7.        Vliv na hmotný majetek:

Není pravda, že Obytný soubor Na Výhledu nebude mít vliv na hmotný majetek.

Obytné domy v Hrdličkově a Blatenské ulici budou poškozeny realizací uvedeného záměru. Dojde k jejich zastínění a k přenosu vibrací z metra, které se budou šířit ze založené základové desky. Tím dojde k poklesu jejich hodnoty. K dalšímu poklesu hodnoty všech domů v oblasti 7. souboru, 7. stavby dojde v důsledku zániku veřejného parkoviště, které patří do občanské vybavenosti všech zde již stojících domů. ¨

Parkoviště Hrdličkova, Blatenská, číslo stavby 77-2950 MČ bude zničeno. Stavba je ve vlastnictví hl. m. Prahy, od 1. 4. 2011 ve svěřené správě MČ Praha 11. Žádný souhlas vlastníka stavby parkoviště se stavbou předložen nebyl. Oznamovatel záměru vlastníkem stavby parkoviště není.

Nesouhlasíme se znehodnocením majetku vlastníků bytů a družstevníků žijících v domech, vybudovaných před více jak 20-ti lety.

 

 

8.        Porovnání variant řešení:

Projekt nebyl posuzován z hlediska vlivu na životní prostředí ve více variantách ani nebyla uvažována nulová varianta.

Požadujeme, aby byla uvažována a posuzována varianta, kdy by byly vybudovány pouze dva domy – objekty A a B na ploše parc.č. 2117/342 v k.ú. Chodov, v níž by zůstalo zachováno veřejné parkoviště, které je nedílnou součástí vybavenosti dříve postavených obytných domů. Dále požadujeme i posouzení nulové varianty.

 

 

9.        Další skutečnosti:

V Územně analytických podkladech hlavního města Prahy z roku 2012 i z roku 2010 je vyznačeno významné vyhlídkové místo na ochozu u MediCentra (obr. 1). Na území Prahy 11 jsou pouze 2 taková místa. Jedná se vyhlídkové místo celoměstského významu, odkud je viditelná památková rezervace v hl. m Praze, celoměstské centrum a kompaktně zastavěná oblast města. Realizací OS Na Výhledu bude významné vyhlídkové místo zničeno, neboť výška domů zamezí výhledu a protihluková stěna neumožní žádný výhled ze zastávky MHD na ulice Ryšavého.

 

 

 

Obr. 1

Území patří do oblasti viditelné z PPR a jejího ochranného pásma a mezi pohledově exponované lokality viditelné z PPR a jejího ochranného pásma. Území je uvnitř oblasti pohledového horizontu 2 a má hodnotu viditelnosti z Památkové rezervace v HMP.

Požadujeme, aby významné vyhlídkové místo zůstalo zachováno pro všechny obyvatele dané lokality, a ne pouze pro úzkou skupinu obyvatel nového obytného souboru, kteří realizací OS Na Výhledu získají významné vyhlídkové místo pouze pro sebe.

 

 

Všechny uvedené body ukazují, že se zhorší životní podmínky a faktor pohody obyvatel žijících v maximálně 6-ti podlažní zástavbě. Současně dojde k znehodnocení jejich majetku. Mnoho obyvatel má již byty v osobním vlastnictví, či jsou členy SBD Pokrok. Realizace navrhovaného záměru proto nepřijatelně zasáhne do oprávněných zájmů místních obyvatel.

 

 

  1. Výše uvedené skutečnosti jsou zásadního charakteru, a žádáme proto, aby byl záměr dále posuzován dle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění, případně v dané lokalitě a v předložené podobě zcela zamítnut.
  2. Zároveň žádáme ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu, abychom byli informováni o všech rozhodnutích správního orgánu a to z titulu osoby, která je záměrem přímo dotčena na svých právech.

 

 

 

 

Ochrana Roztyl, o. s.

 

Vladislav Šimonovský

předseda občanského sdružení

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář